Werkafspraken


Om tot succesvolle en vruchtbare samenwerking te komen tussen u als zelfrealisator, het Programmabureau en het NBC, is het noodzakelijk een aantal (werk)afspraken te maken.

Werkafspraken rond vier onderwerpen

Er zijn werkafspraken rond vier kernonderwerpen. Per onderwerp staan ze op deze pagina verder toegelicht.

  1. Uitvoeren start- en gereedmelding
  2. Aanvragen vergunningen en naleven vergunningvoorwaarden
  3. Afwijkingen en wijzigingen in het Natuurinrichtingsplan
  4. Gereedmelding

Inrichten pachtgronden

Voor een aantal zelfrealisatoren geldt dat zij ook provinciale pachtgronden inrichten. Hiervoor geeft de provincie een opdracht, naast de SKNL-subsidie voor de eigendomspercelen dus. Voor de opdracht gelden eigen voorwaarden en procedures. Dit is vastgelegd in de offerteuitvraag en opdrachtverlening van de provincie aan de betreffende zelfrealisator. Een belangrijk aandachtspunt is bijvoorbeeld dat een aparte administratie van de inrichtings- en beheerkosten van eigendomsgrond en pachtgrond nodig is.

Omdat de specifieke voorwaarden gelden voor een beperkt aantal zelfrealisatoren, vindt u daar hieronder geen informatie over. We verwijzen u naar de offerteuitvraag en de opdrachtbrief. Bij vragen kunt u natuurlijk bij uw projectleider terecht.

1. Uitvoeren start en gereedmelding

Wanneer u start en wanneer uw Natuurinrichtingsplan is uitgevoerd, meldt u dit bij de projectleider van het Programmabureau en bij het NBC. Hiervoor gebruikt u het start- en gereedmeldingsformulier (zie de link onderaan dit blok). Het ingevulde formulier mailt u aan uw projectleider én aan uw contactpersoon bij het NBC. Op basis van de start- en gereedmelding worden vervolgens de tussentijdse veldbezoeken en/of de eindschouw ingepland.

Bent u al eerder gestart met de uitvoering van uw natuurinrichtingsplan? Dan ontvangen wij graag alsnog een startmelding met de aanvangsdatum van de werkzaamheden van uw Natuurinrichtingsplan.

2. Aanvragen vergunningen en naleven vergunningvoorwaarden

Als zelfrealisator bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen om uw Natuurinrichtingsplan uit te voeren. Dit is ook van belang met het oog op de eindschouw. Waarom? In de verleende vergunningen of geaccepteerde meldingen van bijvoorbeeld het hoogheemraadschap zijn de maatvoering/hoogteligging van peilkeringen, dammen, duikers, stuwen e.d. opgenomen. De meeste Natuurinrichtingsplannen hebben dat detailniveau niet. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de maatvoeringen en hoogteliggingen om een werkend watersysteem te kunnen garanderen. Wanneer u zich daar niet aan houdt, kan het zijn dat u geen goedkeuring krijgt op de uitgevoerde werkzaamheden, en uitbetaling voor die werkzaamheden achterwege blijft.

Mocht u nog vragen hebben over de maatvoeringen of hoogteliggingen, dan kunnen de projectleider van het programmabureau en uw contactpersoon bij het NBC u hierbij helpen.

3. Afwijkingen en wijzigingen in het Natuurinrichtingsplan

Als u door onvoorziene omstandigheden of voortschrijdend inzicht af moet wijken van het goedgekeurde Natuurinrichtingsplan, dan is het belangrijk dat u voorafgaand aan de uitvoering akkoord heeft gekregen van het programmabureau. Afwijkingen meldt u direct via een wijzigingsformulier (zie de link onderaan dit blok). Het wijzigingsformulier mailt u naar uw projectleider én naar uw contactpersoon bij het NBC.

Op basis van het wijzigingsformulier beoordelen het NBC en programmabureau of de afwijking kan worden geaccepteerd, bijvoorbeeld of het geen afbreuk doet aan de natuurdoelstellingen. Indien de afwijking ook effecten heeft op het watersysteem overlegt het programmabureau dit vanwege de vereiste goedkeuring met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Mocht de afwijking leiden tot meer of minder kosten dan de toegekende investeringssubsidie, dan vragen wij u dit nader te onderbouwen in het wijzigingsformulier. U heeft ook hier vooraf schriftelijke overeenstemming nodig van het programmabureau. Ook is een bevestiging van RVO nodig in verband met de investeringssubsidie. Daarvoor dient u een verzoek tot herbeschikking in bij RVO.

U kunt achteraf geen andere kosten in rekening brengen bij het RVO of de provincie dan die zijn overeengekomen in de subsidiebeschikking en/of opdracht.

4. Aanvraag vaststelling subsidie (na gereed werkzaamheden)

Nadat de inrichtingswerkzaamheden zijn uitgevoerd, dient u binnen 6 maanden een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij RVO (zie hiervoor uw SKNL-subsidiebeschikking). Voor de daadwerkelijke uitbetaling vraagt RVO advies aan de provincie. De provincie maakt voor dit advies gebruik van de prestatie akkoordverklaring die is opgesteld door het NBC.