Het plan


De Krimpenerwaard is een bijzondere plek. Om het unieke slagenlandschap te behouden en te versterken, realiseren we ​samen met boeren 2.250 hectare extra veenweidenatuur. Daarvan is 500 hectare al gerealiseerd. Natuur waarin planten en dieren zoals weidevogels zich thuis voelen. Gemeente, hoogheemraadschap en provincie werken samen met agrarisch ondernemers en particuliere grondeigenaren aan een prettige leefomgeving waar plaats is voor toekomstgerichte landbouw. We gaan bodemdaling tegen en zorgen voor een prima waterkwaliteit. En we versterken de recreatie in onze groene waard.

Natuurontwikkeling en herstel oorspronkelijke veenweidelandschap

Het eeuwenoude polderlandschap van de Krimpenerwaard met z'n kenmerkende planten en dieren is ontstaan onder invloed van eeuwenlang land ontginnen en bewerken. Alleen heeft de landbouw van pakweg de laatste halve eeuw de natuur eenvormiger gemaakt. Veel planten en dieren die bij dit unieke landschap horen, hebben het moeilijk of zijn verdwenen.

Daar gaan we met elkaar iets aan doen. We realiseren uiterlijk in 2026 maar liefst 2.250 hectare nieuwe natuur. Het gebied gaat een mix bevatten van natuur, water, natuurvriendelijke landbouw en ruimte voor recreatie. De unieke structuur die door ontginning en verkaveling is ontstaan – met de karakteristieke lange kavels – houden we grotendeels in tact, net als het open karakter en de kenmerkende elementen in het landschap.

Slagenlandschap Krimpenerwaard

Leefomgeving, bodemdaling, waterkwaliteit en biodiversiteit

Met de natuurontwikkeling bereiken we meerdere doelen: de leefomgeving wordt (nog) aantrekkelijker, de bodemdaling neemt af, de waterkwaliteit verbetert en de veenweidenatuur herstelt zich door de terugkeer van verdwenen planten en dieren.

Aandacht voor recreatie

Er zijn al veel recreatiemogelijkheden in het gebied: fietsen, wandelen, vissen, op bezoek bij de boer of theedrinken bij een van de gastvrije ondernemers in het gebied. Bij de natuurontwikkeling hebben we aandacht voor het belang van recreatie en waar mogelijk versterken we de recreatiestructuur, passend bij ons mooie gebied.

Gemeente, hoogheemraadschap en provincie samen met agrarisch ondernemers

Natuur ontwikkelen en het veenweidelandschap herstellen is niet makkelijk. We moeten samen aan de slag. Gemeente, hoogheemraadschap en provincie werken samen met agrarisch ondernemers en andere particuliere grondeigenaren aan de natuurontwikkeling. Het betekent dat sommige belangen soms een pas op de plaats moeten maken. We zullen het soms niet over alles eens worden. Dat hoort hierbij. We zijn aan de slag gegaan in het vertrouwen dat een (nog) mooier veenweidelandschap ons gebied en onze gemeenschap sterker maken.

Elf deelgebieden

Het natuurgebied omvat straks elf deelgebieden. Drie ervan zijn al klaar, daarmee is ongeveer 500 van de 2.250 hectare al ingericht als natuurgebied. Er zijn onder andere natuurvriendelijke oevers aangelegd en dammen, duikers, stuwen en bruggen aangebracht. Op sommige percelen is de fosfaatrijke toplaag van de bodem afgeplagd. Ook kwamen er een vogelkijkscherm, picknicktafels en een wandelpad. De overige gebieden realiseren we in de periode 2023 – 2026.

Van start in 2023

We hebben tijd ingepland om alles goed, zorgvuldig en in goed overleg met alle betrokken partners voor te bereiden. Het goedgekeurde bestemmingsplan ligt er en met 24 boeren en grondeigenaren is een uitvoeringsovereenkomst voor zelfrealisatie gesloten. Er ligt een gedetailleerd ontwerp dat een indruk geeft van hoe het gebied er uit komt te zien en de beoogde aannemers zijn geselecteerd. In 2022 startte de voorbereidende werkzaamheden. De echte uitvoering, te beginnen in Den Hoek, is in juni 2023 van start gegaan.