Wet natuurbescherming


De Wet natuurbescherming is de Nederlandse wet die de bescherming van natuurgebieden, soorten en bos regelt. Het Programmabureau heeft met de Omgevingsdienst Haaglanden (de vergunningverlener voor de natuurwetgeving Wet natuurbescherming) overlegd over de ontheffing voor 'natuurvergunningen'. Het uitgangspunt is dat deze formele ontheffing niet nodig is mits gewerkt wordt onder bepaalde voorwaarden. Grotendeels kan worden gewerkt onder een zogenoemde 'Gedragscode'.

Ontheffingen

Bij de Omgevingsdienst Haaglanden wordt een ontheffing voor de Wet natuurbescherming aangevraagd voor een vleermuissoort (ruige dwergvleermuis) en een slakkensoort (platte schijfhoren). Voor polder Den Hoek is deze al verkregen. Voor Kattendijksblok, Middelblok en Oudeland is dit in voorbereiding. Voor Veerstalblok, het Beijersche en Bilwijk gebeurt dat medio 2024. De inrichting van de zelfrealisatiepercelen zijn onderdeel van deze ontheffing.

Meeliften

Bij uitvoering van werkzaamheden zoals graven is het belangrijk om leefgebieden van beschermde flora en fauna niet te verstoren of te vernietigen. Daaraan zijn strenge, bindende voorwaarden en voorschriften verbonden. Ecologische begeleiding van het werk, werken volgens ecologische werkprotocollen en het vastleggen van de uitgevoerde maatregelen volgens die protocollen, zijn daarom noodzakelijk.

U kunt meeliften met de ‘natuurontheffingen’ van het Programmabureau mits u een verklaring ondertekent waarin u verklaart zich te houden aan de voorschriften. Doet u dat niet dan is het Programmabureau niet verantwoordelijk voor de juridische gevolgen, en bent u zelf aansprakelijk. De projectleider bespreekt dit met u.

Opletten bij aanvraag omgevingsvergunning

Van belang is dat in de aanvraag voor de omgevingsvergunning niet een koppeling met de natuurwetgeving wordt aangegeven (alleen ‘bouwwerkzaamheden’ aanvinken). De toetsing aan de Wet natuurbescherming loopt separaat, rechtstreeks met de Omgevingsdienst Haaglanden.

Werkprotocollen

Er is een los document opgesteld over de achtergrond van de Wet natuurbescherming en volgens welke (ecologische) werkprotocollen gewerkt moet worden. Dit is vertaald naar de individuele zelfrealisatieplannen: naast een algemeen deel bestaat dit document dan ook uit een gepersonaliseerd deel. Dit document ontvangt u van uw projectleider.