Archeologie


In opdracht van het Programmabureau is archeologisch onderzoek gedaan. De uitkomst en de eisen/aandachtspunten voor de inrichting van de natuurpercelen, zijn verschillend per deelgebied. Een eis kan zijn dat archeologische begeleiding tijdens de werkzaamheden nodig is voor de realisatie van uw Natuurinrichtingsplan.

Quick scans en vervolgonderzoek

Voor alle deelgebieden zijn quick scans gedaan. Voor Bilwijk, Kattendijksblok en Oudeland is vervolgonderzoek gedaan. Voor Veerstalblok en Middelblok was dat niet nodig, daar gelden geen specifieke aandachtspunten. Uit het vervolgonderzoek voor Oudeland zijn geen vervolgacties gekomen.

In Bilwijk en Kattendijk is sprake van een ‘hogere verwachtingswaarde’; er kunnen archeologische waardevolle vondsten gedaan worden. Met de Omgevingsdienst Midden-Holland zijn afspraken gemaakt over vervolgacties. Voor de start van de uitvoering worden proefsleuven gegraven en tijdens de uitvoering zal extensieve archeologische begeleiding zijn (steekproefsgewijze controlemomenten). Dit geldt alleen de percelen van de provincie en het Zuid-Hollands Landschap en niet voor de ‘zelfrealisatiepercelen’.

Waardevolle vondsten melden

Voor de zelfrealisatiepercelen gelden geen specifieke eisen, dan alleen dat eventuele archeologisch waardevolle vondsten gemeld moeten worden (zie ‘Werkprotocol toevalsvondsten’).

Op de percelen van zelfrealisatoren is dus geen archeologische begeleiding nodig. Wel geldt altijd het ‘Werkprotocol toevalsvondsten’: er moet melding gemaakt moet worden als archeologische vondsten worden gedaan.