Financiën


Een goede financiële afrekening is belangrijk, voor u als zelfrealisator maar zeker ook voor ons. Stel u tijdig op de hoogte van de regels die gelden, zodat er zo min mogelijk vertraging optreedt.

Deelbetalingen

Als de uitvoeringsperiode langer is dan 1 jaar zijn deelbetalingen mogelijk vooruitlopend op de eindafrekening. Dit gaat over de inrichtingskosten en over de kosten voor het beheer rondom de inrichtingsperiode (dat zijn de beheerkosten die zijn opgenomen in de SKNL-beschikking).

Eens per jaar is voorwaardelijk een deelbetaling mogelijk van gemaakte en/of te maken kosten in het betreffende kalenderjaar (hierover heeft u eerder een bericht ontvangen van de RVO). Maak hiervoor gebruik van het bij RVO aan te vragen formulier Verzoek voorschot investeringssubsidie.

Vooruitbetaling investeringssubsidie SKNL Zuid-Holland

Nadat subsidie aan u is toegekend kunt u elk jaar een deelbetaling aanvragen. U vraagt hiervoor via de telefoon een formulier bij RVO aan. Dit is het formulier Aanvraag deelbetalingsverzoek investeringssubsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap. U kunt een deelbetaling aanvragen van gemaakte kosten. Vanaf begin 2023 is het ook mogelijk om vooruitbetaling aan te vragen van een deel van de investeringssubsidie. Hiervoor gelden de volgende voorschriften:

  1. U dient een aanvraag in om vooruitbetaling die niet hoger is dan de geschatte kosten voor een kalenderjaar.
  2. U geeft bij elke aanvraag om vooruitbetaling een actuele schatting van de kosten die u per kalenderjaar jaar nodig heeft voor de uitvoering van uw investeringsplan.
  3. U dient hooguit één deelbetalingsverzoek (=verzoek om vooruitbetaling geschatte kosten en/ of betaling van reeds gemaakte kosten) per kalenderjaar in.
  4. U heeft een vergunningencheck gedaan én u beschikt over de eventueel benodigde vergunning voor in de aanvraag aangegeven kosten van nog uit te voeren inrichtingswerk, voorafgaande aan de start van het inrichtingswerk.
  5. Een eventueel tekort of overschot op de voorgaande verleende deelbetaling heeft u verrekend in uw aanvraag van de nieuwe deelbetaling indien eerder sprake was van vooruitbetaling.
  6. Uw aanvraag om een deelbetaling gaat vergezeld van een overzicht van de gemaakte kosten in de voorgaande periode(n) inclusief betalingsbewijzen voor zover deze nog niet zijn verstrekt.
  7. De deelbetaling die u aanvraagt, bedraagt minimaal € 500,- en maximaal 80% van het verleende bedrag.
  8. Het totaal aan deelbetalingen bedraagt niet meer dan 95% van het verleende bedrag.
  9. De bepalingen ten aanzien van subsidievaststelling blijven gelden (art. 14c SKNL Zuid-Holland, zie: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR465939/4).

De provincie vraagt een verslag ter verantwoording van het gevoerde beheer over het betreffende jaar. Onderaan dit blok vindt u een link naar een format voor dat verslag. U stuurt het verslag mee met het betalingsverzoek.

Financiële eindafrekening

Voor de eindafrekening doet u na afronding van het werk bij RVO een verzoek tot subsidievaststelling. Daarvoor kunt u bij RVO het formulier Aanvraag subsidievaststelling investeringssubsidie opvragen.

Hogere prijzen

U heeft een SKNL-beschikking ontvangen van RVO. Het verleende subsidiebedrag voor investeringen (de inrichting) is een plafondbedrag dat u niet zomaar kunt overschrijden. We weten dat in de afgelopen jaren prijzen zijn gestegen. Helaas is het in de regelgeving van SKNL uitgesloten om een automatische indexatie aan te houden.

Als u te maken heeft met hogere kosten voor inkoop van materiaal of uurtarieven van derden, kunt u een onderbouwd wijzigingsverzoek indienen bij RVO. Een onderbouwing kunt u bijvoorbeeld leveren door een prijsopgave bij twee andere aannemers op te vragen. U kunt de aanvraag indienen als u kunt aantonen dat het investeringsbedrag daadwerkelijk overschreden dreigt te worden (u kunt op andere posten immers ook meevallers hebben).

RVO legt het wijzigingsverzoek neer bij de provincie met de vraag om advies. Bij positief advies volgt een herbeschikking. Om dit in goede banen te leiden, is het verstandig om het vooraf te bespreken met de projectleider van het programmabureau.

Mochten er andere onvoorziene kosten voor maatregelen zijn die niet in het investeringsplan en de begroting staan, dan geldt dit als afwijkende uitvoering. Hiervoor dient u altijd vooraf een wijzigingsverzoek in RVO.