Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard


Het Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard (NBC) zorgt samen met natuurbeheerders en agrariërs voor goed natuurbeheer van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) in de Krimpenerwaard. Het NBC kan adviseren over inrichting en beheer; de zelfrealisator blijft wel zelf eindverantwoordelijk. Ook speelt het NBC een belangrijke rol bij de monitoring van hoe de natuur zich ontwikkelt.

Hoofdtaken van het NBC

Het NBC heeft twee hoofdtaken:

  • Een 1-loketfunctie. Het NBC coördineert het natuurbeheer door dienst te doen als één loket voor alle beheerders en grondgebruikers. Het NBC is ook het eerste aanspreekpunt voor de provincie.
  • Beheerder provinciale eigendommen. Het NBC zorgt voor natuurbeheer van de provinciale gronden binnen de natuurbegrenzing.

Het NBC en zelfrealisatie

Taken van het NBC in relatie tot zelfrealisatie zijn:

  • Advies geven over natuurbeheer. Het NBC is beschikbaar voor adviezen over natuurbeheer voor gepachte provinciale gronden en voor uw eigen gronden – in ieder geval gedurende uw SKNL-investeringsplanperiode. Veelal bestaan de SKNL subsidiebeschikkingen ook uit een vergoeding voor het natuurbeheer tijdens en direct na de inrichtingsfase. Het NBC kan u helpen met de vereiste verslaglegging van het natuurbeheer voor de uitbetaling van de SKNL investeringssubsidie. Maar, u bent zelf de opsteller van een verslag.
  • Uitvoeren van de natuurmonitoring NNN Krimpenerwaard. Om een beeld te geven van de aanwezige natuurwaarden, verzorgt het NBC in opdracht van de Provincie de natuurmonitoring. Voor het achterliggende jaar is dat al gebeurd, en ook voor in 2026 zal het NBC dat (laten) verzorgen. Op dit moment zijn de resultaten in bewerking voor de verslaglegging. Uiteraard zult u hierover worden bericht als het verslag gereed is.
  • Toetsende rol bij realisatie Natuurinrichtingsplannen. Het NBC krijgt een toetsende rol krijgt bij de realisatie van uw Natuurinrichtingsplan. Het NBC beschikt over de juiste expertise en kennis van zowel het natuurbeheer als agrarische bedrijfsvoering. Gedurende de uitvoering brengt het NBC, afhankelijk van de doorlooptijd van de uitvoering van uw Natuurinrichtingsplan, één of meerdere veldbezoeken en in elk geval een eindschouw om vast te kunnen stellen dat uw goedgekeurde natuurinrichtingsplan ook daadwerkelijk is uitgevoerd.

Adviezen over natuurbeheer

Uiteraard kunt u het NBC zelf met vragen benaderen tijdens de realisatie van uw Natuurinrichtingsplan. Hierbij kan het NBC u adviseren over het toekomstig beheer en het te behalen natuurresultaat. U blijft als zelfrealisator wel zelf verantwoordelijk bent voor de natuurinrichting én het natuurresultaat.

Het NBC verzorgt niet de begeleiding van de uitvoering. Mocht u daar wel behoefte aan hebben, dan kan het NBC of uw projectleider wel enkele namen van geschikte kandidaten doorgeven.

Eindschouw

Na de uitvoering van uw Natuurinrichtingsplan, voert het NBC samen met u een eindschouw uit. Het NBC stelt vervolgens in afstemming met de projectleider een ‘proces verbaal van oplevering’ op die het NBC aanlevert aan het Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard. Op basis hiervan beoordeelt het programmabureau of het Natuurinrichtingsplan conform afspraak is uitgevoerd. Dit is nodig voor het Programmabureau om RVO en provincie positief te kunnen adviseren over de uitbetaling van de SKNL-subsidie of het opdrachtbedrag voor de inrichting van provinciale pachtpercelen.

Contactpersonen

Hieronder vindt u de contactpersonen van het NBC voor de verschillende deelgebieden.