Boerenlandvogels in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 26 maart 2024

Zuid-Holland is een belangrijke provincie voor boerenlandvogels zoals de grutto, kievit, veldleeuwerik en patrijs. Ruim 15% van de gruttoparen in Nederland komen voor in Zuid-Holland. Helaas gaat het niet goed met veel boerenlandvogels in Nederland, en in Zuid-Holland is dat beeld niet anders. In de terugloop zijn duidelijke verschillen te zien tussen gangbaar boerenland en gebieden met Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en natuurgebieden die zijn ingericht en beheerd ten behoeve van weidevogels.

De provincie Zuid-Holland spant zich, samen met de partners van het Actieplan Boerenlandvogels, in om het tij te keren. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de terugloop, zijn de afgelopen jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken richten zich met name op de overleving van de weidevogelkuikens. Er is namelijk bekend dat de achteruitgang van de weidevogels vooral komt doordat er te weinig kuikens groot worden. Twee belangrijke oorzaken van het niet groot worden van de kuikens zijn predatie en vegetatie. Deze onderzoeken geven richting aan mogelijke oplossingen.

Inventarisatie weidevogels 1990 - 2021 Krimpenerwaard

Naast het onderzoek naar kuikenoverleving is er ook een inventarisatie gedaan om inzicht te krijgen in het effect van vernatting in polder de Nesse en de Berkenwoudse Driehoek op de verspreiding van moeras- en graslandvogels. Uit inventarisaties van weidevogels vanaf 1990 tot en met 2021 blijkt dat de aantallen broedparen van veel soorten weidevogels in de hele Krimpenerwaard geleidelijk afnemen. Deze afname is in natuurgebieden iets minder sterk dan in de hele waard. De onderzoekers constateren een toename van de broedparen weidevogels binnen het natuurgebied de Nesse dat 7 jaar geleden is ingericht. Deze toename is verklaarbaar door vernatting van dit natuurgebied als gevolg van verhoging van het waterpeil met de inrichting. Kennelijk heeft die vernatting een aantrekkende werking op potentiële broedvogels.
Ondanks dat blijkt uit de eerdergenoemde onderzoeken over kuikenoverleving specifiek voor de grutto een laag broedsucces in deze gebieden. Beide factoren zijn van belang voor een duurzame populatie.

Lees meer op:

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2024/onderzoek-weidevogelstand-predatie-vegetatie-ertoe/