We maken nieuwe natuur met 24 zelfrealisatoren


Agrariër Herman van Dijk uit Gouderak ondertekende op 21 april de ‘akte van kavelruil’ en is daarmee de 24e zogeheten zelfrealisator in de Krimpenerwaard. Zelfrealisatoren zijn particuliere grondeigenaren die op hun grond aan natuurbeheer gaan doen, en boeren die hun agrarisch bedrijf met natuurbeheer combineren.

Wethouder Jan Vente van de gemeente Krimpenerwaard bood Van Dijk bloemen en taart aan. Vente zette zich als voorzitter van de Stuurgroep Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard in om met agrariërs tot overeenstemming te komen. Jan Vente:

Ik ben blij dat zelfrealisatoren nu eindelijk aan de slag kunnen. Ik heb zeer veel waardering voor hun ondernemerschap en doorzettingsvermogen.

Natuur, koeien en beleving

In de Krimpenerwaard wordt 2.250 ha nieuwe natuur aangelegd (als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland) om het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij is: natuur, koeien én beleving. De provincie, gemeente en hoogheemraadschap zetten zich samen met agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties daarvoor in.

Zelf nieuwe natuur realiseren

Van de hectare nieuwe natuur leggen de 24 zelfrealisatoren er ongeveer 395 ha zelf aan, op eigendom- en pachtgronden. De overige natuurgronden worden beheerd door onder andere het Zuid-Hollands Landschap en de provincie Zuid-Holland samen met agrariërs uit het gebied. De zelfrealisatoren hebben zelf plannen voor natuur op hun grond gemaakt (veelal daarbij geholpen door een adviseur), en zorgen ook voor aanleg en beheer. Het Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard is opgericht door en voor de agrarische- en natuursector om de coördinatie over het beheer van het natuurgebied te gaan voeren.

Herman van Dijk:

Wij zijn blij dat we er na een proces van 4,5 jaar samen uit zijn gekomen. We hebben zin om aan de slag te gaan en er iets moois van te maken. We kunnen onze natuurboerderij op onze nieuwe locatie aan de Kattendijk in Gouderak uitbreiden en we gaan nieuwe natuur beheren. Er komt naast kruiden- en faunarijk grasland ook vochtig weidevogel grasland, speciaal voor weidevogels. In de nabije toekomst gaan we drijfmest vervangen door ruige mest.

Driekwart polder nog steeds voor landbouw

De Krimpenerwaard wil een voorbeeld zijn van hoe natuurontwikkeling en landbouw wél samengaan. In het gebied blijft ruimte voor agrarisch ondernemen, op een manier die de natuur versterkt. Er lopen straks dus zeker nog gewoon koeien in de wei want voor het behalen van natuurdoelen blijft beweiding gewoon nodig. Wel is de beweiding en vooral ook het type mest dat gebruikt wordt anders en minder intensief dan het was. Buiten het natuurgebied (NNN) blijft bijna driekwart van de open polder net als nu in gebruik voor landbouw.

Op de foto wethouder Jan Vente met familie Van Dijk. Fotograaf is Stephan Tellier.

Op de foto wethouder Jan Vente met familie Van Dijk. Fotograaf is Stephan Tellier.

vlnr wethouder Jan Vente, familie Van Dijk, Rudi Terlouw (opsteller Basis Natuurplan), Hans Geerders (Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard), Cor van der Vaart (Makelaar natuurinclusief) en Albert de Koning (adviseur Van Dijk)