Het gebied


In Oudeland zijn twee gebieden te onderscheiden: het gebied ten noorden van de Oudelandse weg en het gebied ten Zuiden van de Oudelandse weg, grenzend aan het Loetbos. Kleinschaligheid en een mix van verschillende natuurtypen staan in Oudeland centraal. In het noordelijk deel realiseren we een grote hoeveelheid botanische natuur en een vogelplas. In het zuidelijk deel komt een mozaïek van verschillende natuurtypen.

Grondeigenaren

De grond is grotendeels in eigendom van Zuid-Hollands Landschap, provincie Zuid-Holland en hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, ongeveer een vijfde van de grond is van particuliere grondeigenaren die mee doen aan de natuurontwikkeling.

Water

Het watersysteem in Oudeland is grotendeels gebaseerd op het zogenaamde ‘kam-model’. In dit model is elke watergang doodlopend. Dit vergroot de waterkwaliteit, omdat watergangen voornamelijk door regenwater worden gevuld. Om een doorlopende hoofdwatergang langs het Loetbos te kunnen creëren, brengen we de landscheidingskade op twee locaties terug.

In het hele gebied komen natuurvriendelijke oevers, met als doel de waterkwaliteit verder te verbeteren.