Het gebied


In Middelblok zijn twee deelgebieden te onderscheiden: het gebied ten noorden van de Tiendweg en het gebied ten zuiden van de Tiendweg. Het noordelijke richten we voornamelijk in als kruiden- en faunarijk grasland en als vochtig weidevogelgrasland. Het zuidelijk deel is het botanische deel, hier verhogen we het waterpeil en we leggen grote blokken vochtig hooiland, nat schraalland en moeras aan. De cranberryteler blijft in het natuurgebied aanwezig.

Grondeigenaren

De grond is grotendeels in eigendom van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap en gemeente Krimpenerwaard, ongeveer vijf procent van de grond is van particuliere grondeigenaren die mee doen aan de natuurontwikkeling. Ook hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft een klein deel van de grond in eigendom.

Water

Het watersysteem van Middelblok bestaat uit twee gebieden: peilvak Middelblok Binnen aan de noordzijde van de Tiendweg en peilvlak Middelblok Buiten aan de zuidzijde van de Tiendweg. De aanvoerroute van het water komt vanuit Veerstalblok, hier stroomt het water eerst in Middelblok Buiten, wat een hoger waterpeil heeft. Vervolgens stroomt het water naar het lager gelegen Middelblok Binnen waarna het, via gemaal Verdoold, de IJssel wordt ingepompt. In Middelblok buiten is voor de verbetering van de waterkwaliteit een zogeheten radiatorsysteem aangebracht.

In het hele gebied komen natuurvriendelijke oevers, met als doel de waterkwaliteit verder te verbeteren.