Het gebied


Kadijk West ligt direct ten noordwesten van Bergambacht. De grondeigenaren verbeteren de kwaliteit van het vochtig weidevogelgrasland in dit bestaande natuurreservaat.

Grondeigenaren

Het projectgebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het gebied is in eigendom bij het Zuid-Hollands Landschap en een particuliere grondeigenaar. Zij zorgen er samen voor dat de natuurdoelstellingen worden behaald door zelf nieuwe natuur in te richten en door middel van beheer van de eigendomsgronden. Dit noemen we zelfrealisatie.

Water

Om het vochtig weidegrasland zo te vernatten dat weidevogels er graag verblijven en zij hun kuikens groot kunnen brengen, wordt een aantal maatregelen genomen. Zo wordt in het voorjaar tijdelijk het waterpeil aangepast. Ook worden er een aantal dammen verwijderd en leggen de zelfrealisatoren op meerdere plekken kades en een natuurvriendelijke oever aan. Er worden plas-dras-zones gecreëerd; plekken waar grond afgraven wordt zodat er een laagje water op blijft staan. Dit trekt insecten aan die op hun beurt weer voedsel vormen voor de weidevogelkuikens.