Het gebied


Het deelgebied Graafkade is een klein gebied langs de Graafkade waar we vooral vochtig weidevogelgrasland ontwikkelen. Dit gebeurt door het realiseren van een gebied dat onder water kan komen te staan en via greppels waarin we regenwater langer vasthouden. Daarnaast verhogen we het waterpeil.

Grondeigenaren

De grond is hoofdzakelijk in eigendom van […]. In dit gebied doen … particuliere grondeigenaren mee aan de natuurontwikkeling.

Water

Het watersysteem in Graafkade krijgt een apart peil, met een fluctuatie van 15 cm om goed regenwater te kunnen bergen.

In het hele gebied komen natuurvriendelijke oevers, met als doel de waterkwaliteit verder te verbeteren.