Planning en uitvoering


In juni 2023 is gestart met de aanleg van nieuwe natuur in polder Den Hoek. We realiseren 240 hectare natuurgebied met verschillende soorten grasland. We passen het waterpeil aan, plaggen, zaaien kruidensoorten en leggen greppels en natuurvriendelijke oevers aan.

Nieuws van de aannemer

Werken in en aan het water in Den Hoek

Door de overvloedige regenval blijft het lastig werken in polder Den Hoek, bijvoorbeeld bij het plaatsen van beschoeiingen of waterplanten in beschermende rasters. Gelukkig hadden we het gras al verwijderd. Langs de wegen werken lukt wel: de Tiendweg  Oost is verhard en de beschoeiing is daar en langs de Wetering Oost nu klaar. Verder leggen we een stuw en vistrap aan naast de Okkerse Kade. Binnenkort plaatsen we diverse kleinere putstuwen om de verschillende waterpeilen beter te reguleren. De fundering van de windmolen staat klaar, het wachten is op de levering van de stalen molen. Op veel plekken werken we nu niet vanwege het broedseizoen. Daarom stellen we het beplanten van de natuurvriendelijke oevers uit.

Ganzen

Om te voorkomen dat ganzen de nieuwe planten opeten, plaatsen we er biologisch afbreekbare rasters overheen. Na twee jaar zijn deze rasters helemaal verteerd en zijn de planten sterk genoeg om bestand te zijn tegen ganzen. Bovendien strooien we doelsoortenmaaisel, afkomstig uit nabijgelegen natuurgebieden. Daarin zitten zaden van bijzondere planten die we graag in Den Hoek zien groeien. Als we klaar zijn, dragen we het gebied volledig over aan de beheerders.

(21 mei 2024)

Langs Den Hoekse wegen

Vanaf de herfst is het in polder Den Hoek erg nat en kunnen we daardoor weinig werk uitvoeren op de percelen van de natuurontwikkeling. Langs de wegen lukt dat gelukkig wel. Langs de Tiendweg Oost en de Wetering Oost is het grootste deel van de beschoeiing aangebracht, de rest maken we de komende weken af. Daarnaast plaatsen we duikers, dammen en hekwerken rondom de wegen, verharden we de Tiendweg Oost en realiseren we peilregulerende kunstwerken zoals kleine windmolens en stuwen.

Vanaf eind januari verhogen we het peil stap voor stap. Hoe snel is afhankelijk van de hoeveelheid regen. De verandering van peil wordt gefaseerd opgevoerd om de kans op oeverafkalving te voorkomen. Vlak voordat het broedseizoen start, beplanten we de natuurvriendelijke oevers. Om te voorkomen dat ganzen de nieuwe plantjes opeten, plaatsen we er biologisch afbreekbare rasters overheen. Na twee jaar zijn deze rasters verteerd en zijn de planten sterk genoeg om bestand te zijn tegen ganzen. Ook strooien we doelsoortenmaaisel, dat is maaisel uit natuurgebied in de omgeving waar zaden in zitten van bijzondere planten die we in Den Hoek graag willen hebben. Na het broedseizoen gaat de aannemer verder met het plaatsen van de watermolens en stuwen. Als alle werkzaamheden klaar zijn, dragen we het gebied volledig over aan de beheerders.

(26 februari 2024)

Wetering-Oost

De beschoeiingen langs de Wetering-Oost zijn grotendeels gereed. Vanaf maandag 12 februari wordt de Wetering-Oost voor 2 weken afgesloten voor alle verkeer. In deze periode wordt de resterende beschoeiing aan de Wetering-Oost aangebracht. De omleidingsroute is dezelfde als voorgaande keren, om het gebied heen. Op een later moment informeren wij u over de werkzaamheden aan het asfalt van de Wetering-Oost, die vinden op zijn vroegst in de zomer plaats.

Inwerkingtreding peilen Peilbesluit NNN Den Hoek

Voor het inrichten van de nieuwe natuur wordt ook het waterpeil aangepast. Daarvoor is het peilbesluit NNN Den Hoek vastgesteld door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2024-243.pdf). De laatste watermaatregelen worden nu uitgevoerd en vanaf eind januari wordt de peilopzet in gang gezet. Dit gebeurt door het gebied te laten vol regenen. Daardoor gaat het peil omhoog (peilopzet). Dit doen we om bodemdaling tegen te gaan en veenweidennatuur te ontwikkelen.

Om de vegetatie zich goed te kunnen laten ontwikkelen, en om de kans op oeverafkalving te beperken, wordt de peilverandering gefaseerd ingevoerd. Dit gaat de komende jaren (t/m februari 2027) met stapjes van 5 cm per jaar in Den Hoek noord, midden en binnen. De gestreepte gebieden op onderstaande kaart hebben een afwijkend peil en daarvan zal het peil stijgen nadat in de zomer de Bosmanmolens zijn geplaatst, die het water in de gebieden pompen.

Heeft u vragen over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met Arco Kraaijeveld (06-14795419) of via arco@gkbgroep.nl.

Voor meer informatie over de peilopzet kunt u contact opnemen met Janneke Fraterman (06-55220585) of via jac.fraterman@pzh.nl.

(29 januari 2024)

Trekker trekt

Het grootste deel van het grondwerk in Den Hoek zit erop: we groeven percelen af en greppels uit, zaaiden, legden beheerpaden en peilscheidingen aan en brachten dammen met duikers aan. Op de drukbezochte open dag op 30 september bekeken 120 bezoekers het resultaat tijdens een rondrit met trekker en huifkar. Zij kregen uitleg van ecologen en medewerkers en zagen onder andere dat afgeplagde percelen alweer groen kleuren. Er was veel waardering en ruimte voor discussie. Sommige bezoekers waren bezorgd over storingssoorten die opkomen zonder goed beheer. Gelukkig hebben het Natuurbeheercollectief en Zuid-Hollands Landschap dit storingssoortenbeheer de komende jaren hoog op hun prioriteitenlijst staan. De geslaagde open dag krijgt zeker een vervolg.

Winterklussen

Vanwege de vele regen legden we het werk tijdelijk stil om geen grond kapot te rijden. Toch zit de aannemer deze winter niet stil: de stuwen, de windmolentjes die het waterpeil reguleren en de peilscheidingen op de Wetering-Oost en Tiendweg-Oost staan nog op de planning. In het voorjaar verhogen we het waterpeil en planten we de waterplanten. Om te voorkomen dat ganzen de jonge aanplant opeten, plaatsen we speciale biologisch afbreekbare rasters over de planten. Daarna nemen de beheerders het over om natuurgebied Den Hoek te beheren.

De natuur herstelt zich snel: onlangs hebben we percelen afgeplagd, zaaiden deze in, en kijk: binnen enkele weken zijn ze groen. In Den Hoek verwijderden we in enkele delen van het gebied de bovenste voedselrijke bodemlaag (dit noemen we afplaggen) om inheemse kruiden goed te laten groeien. We ontwikkelen hier vijf verschillende soorten natuur met hun eigen begroeiing, waaronder natte en droge gebieden. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en sloten met waterplanten is goed voor watervogels en verbetert de waterkwaliteit, een belangrijk doel van ons project. De afgegraven grond verwerken we in dammen en peilscheidingen om het natuurgebied van het agrarisch gebied te scheiden. Zo komen er minder voedingsstoffen in het water en kan de natuur zich goed ontwikkelen. Bovendien verhogen we met de grond de perceelkoppen, zodat natuurbeheerders gemakkelijk met hun tractor kunnen manoeuvreren. We streven ernaar de graafwerkzaamheden de komende weken af te ronden, voordat het te nat wordt voor zware machines op de percelen. Aannemer GKB begint dit najaar met de aanleg van stuwen en peilscheidingen op de Tiendweg Oost en Wetering Oost. (7 december 2023)

Rondleidingen 30 september

Wilt u van dichtbij zien en horen wat er gebeurt in polder Den Hoek? Ga zaterdag 30 september mee met de rondleiding om 9.00u, 11.00u of 13.00u. We ontvangen u bij de directiekeet, naast de voormalige ambulancepost op de rotonde bij polder Den Hoek.

Daarna trekken we met huifkarren het gebied in waar de betrokken agrariërs, aannemer en projectteam u meer vertellen over plagpercelen, oevers, plasdras, flora en fauna. De rondleiding duurt circa 1,5 uur. Trekt u stevig schoeisel aan? Aanmelden is noodzakelijk! Dat kan via info@veenweidenkrimpenerwaard.nl

Inloopspreekuren

Kunt u zaterdag 30 september niet? U bent ook van harte welkom op één van de inloopspreekuren, zie kader hiernaast. (12 september 2023)

We zijn van start!

Op 1 juni zijn we begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit het markeren van de leidingen en het graven van enkele archeologische proefsleuven. En op maandag 5 juni startte de natuurinrichting. Afhankelijk van de aanwezigheid van broedende vogels beginnen we aan de noordwestzijde van het projectgebied. Dit is nabij de rotonde N210 – Zuidbroekse Opweg. Er zijn meerdere kranen en trekkers aanwezig om de veengrond te ontgraven, vervoeren en verwerken op de nieuwe locatie. We verwachten dat we tot eind oktober bezig zijn met de natuurinrichting. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Hinder

Binnen het werkgebied wordt een transportroute aangelegd. Op deze manier beperken we de aanwezigheid van trekkers op de aanliggende wegen zo veel mogelijk. De werkzaamheden vinden aanvankelijk voornamelijk plaats op de percelen. In het najaar zullen de Wetering-Oost en Tiendweg-Oost worden aangepakt.

Inloopspreekuur

Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard houdt 1x per 2 weken bij de directiekeet (naast de voormalige ambulancepost op het carpoolplein) een inloopspreekuur. Er zijn dan tussen 10.00 - 11.00 uur medewerkers van het Programmabureau aanwezig en zij staan u graag persoonlijk te woord. U kunt natuurlijk ook per mail of telefonisch uw vraag stellen. Zie de kaders hiernaast. (6 juni 2023)

Start werkzaamheden

Vanaf mei tot begin juni maaien de pachters het gras en na 1 juni maken we dit gebied nog aantrekkelijker met de aanleg van verschillende soorten grasland. Familiebedrijf GKB Realisatie start met de inrichtingswerkzaamheden ter hoogte van de rotonde (N210 – Zuidbroekse Opweg), al hangt de start wel af van de aanwezigheid van broedende vogels. GKB richtte eerder al de polders De Nesse en Berkenwoudse Driehoek in. Tijdens de werkzaamheden proberen ze de omgeving zo weinig mogelijk te verstoren. Bijvoorbeeld door de Okkersekade en de Wetering Oost, smal en populair onder fietsers, zoveel mogelijk te ontzien. GKB legt een bouwweg aan, gebruikt de parallelweg van de N210 en het grondtransport blijft voornamelijk binnen het gebied. De omgeving wordt uiteraard tijdig geïnformeerd, via bijvoorbeeld borden. (24 mei 2023)


Contact

GKB Realisatie is de aannemer die in Den Hoek aan het werk is. Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Arco Kraaijeveld van GKB via arco@gkbgroep.nl

Meer weten over het Programma Veenweiden Krimpenerwaard? Neem dan gerust contact op met projectleider Bert Swart via hr.swart@pzh.nl