Het gebied


In Den Hoek zijn er drie gebieden te onderscheiden. In het noorden, langs de provinciale weg leggen we botanische graslanden en moerasstapstenen aan. Tussen de Veen en de Tiendweg oost komt een groot gebied vochtig weidevogelgrasland. Ten zuiden van de Tiendweg oost, ontwikkelen we een gebied met kruiden- en faunarijk grasland.

Grondeigenaren

De grond is grotendeels in eigendom van Zuid-Hollands Landschap en de provincie Zuid-Holland, ongeveer een tiende van de grond is van particuliere grondeigenaren die mee doen aan de natuurontwikkeling.

Water

Het watersysteem in Den Hoek bestaat uit twee peilgebieden. Het zuidelijke gebied, Den Hoek Binnen, heeft een lager peil gebaseerd op het bestaande agrarische peil. Hier is een beperkte schommeling van waterpeil voorzien, met een minimaal effect op het bebouwingslint langs de Lek.

Het noordelijke peilgebied, Den Hoek Buiten, heeft een hoger natuurpeil met ongeveer 15cm schommeling van het waterpeil. Hiermee kan het gebied voldoende regenwater opvangen. Daarnaast is er in het midden een gebied waar in het voorjaar het waterpeil met Bosmanmolens extra verhoogd kan worden. Deze extra peilopzet maakt het gebied geschikter voor de weidevogels.

In het hele gebied komen natuurvriendelijke oevers, met als doel de waterkwaliteit verder te verbeteren.