Het gebied


In deelgebied Bilwijk zijn drie gebieden te onderscheiden: het gebied ten noorden van de Schenkelkade, het gebied ten zuiden daarvan en het gebied tussen de Bilwijkerweg en de Vlist. Ten noorden van de Schenkelkade versterken we de ecologische verbindingszone met moeraspercelen. In het westelijk deel leggen we botanisch waardevolle graslanden aan en een weidevogelkern aan. Langs de Vlist komen moerasstapstenen en een mix van vochtig weidevogelgrasland en kruiden- en faunarijk grasland.

Grondeigenaren

De grond is grotendeels in eigendom van de provincie Zuid-Holland en Zuid-Hollands Landschap, ongeveer een vijfde van de grond is van particuliere grondeigenaren die mee doen aan de natuurontwikkeling.

Water

Het watersysteem in Bilwijk krijgt voeding vanuit de Vlist, hier realiseren we een nieuwe inlaat door de Westvlisterdijk. Vanuit daar stroomt het water via een sifon onder de Haastrechtse boezem door de rest van het gebied in. Vervolgens stroomt het water langs de Schenkelkade richting de Stolwijksevaart. Vanuit het noordelijke deel wordt er overtollig water geloosd op het lager gelegen agrarische waterpeil.

In het hele gebied komen natuurvriendelijke oevers, met als doel de waterkwaliteit verder te verbeteren.