Welke natuur


In het hele gebied ontwikkelen we verschillende soorten natuur. Dit zijn de belangrijkste beoogde natuursoorten in Het Beijersche en Veerstalblok.

Kruiden- en faunarijk grasland

Kruiden- en faunarijk grasland omvat kruidenrijke graslandbegroeiing met kleine diersoorten, gecombineerd met lagere en hogere plantengroei. Overgangen binnen het (grond)waterpeil en voedselrijkdom zorgen voor variatie in plantengroei. Het grasland wordt meestal extensief beweid of gehooid en doorgaans niet bemest.

Graslanden zijn van groot belang voor soorten als bijvoorbeeld grote ratelaar, gewone margriet, knoopkruid, gewone brunel en zwarte zegge. Denk verder ook aan vlinders zoals de argusvlinder, andere insecten, (zang)vogels en kleine zoogdieren zoals de veldspitsmuis.

Kruiden- en faunarijk grasland komt in vrijwel alle landschapstypen voor. Het aandeel is de laatste veertig jaar enorm afgenomen door de moderne landbouwpraktijk: sterke bemesting gecombineerd met periodiek doodspuiten van de grasmat en opnieuw inzaaien met hoog productieve grasvariëteiten. De meeste overgebleven kruidenrijke graslanden liggen in overhoekjes van het agrarische gebied of komen voor in natuurgebieden.

Vochtig weidevogelgrasland

Vochtig weidevogelgrasland is te herkennen aan een mozaïek van graslanden in verschillende stadia van beheer. Er is diversiteit in maaidata, beweiding, plas-dras, et cetera. Vochtig weidevogelgrasland kent een rijke en bereikbare bodemfauna, insectenrijkdom ('kuikengrasland'), een open landschap met weinig dekking voor roofdieren en brede, rijk begroeide slootkanten. Het maai- en graasbeheer gebeurt zodanig dat zo min mogelijk vogeljongen slachtoffer worden. Heel laat gemaaide delen (na 1 augustus) zijn van belang voor de kwartelkoning, andere vogelsoorten en insecten. De graslanden worden bemest met organische mest om het aanbod van voedsel te verzorgen voor weidevogels.

De grutto, kievit, scholekster en tureluur voelen zich thuis in vochtig weidevogelgrasland, net als eenden zoals de zomertaling en slobeend.

Weidevogels kwamen in het verleden in (veel) grotere aantallen voor dan tegenwoordig. Door onder meer intensivering van landbouw en veeteelt zijn de aantallen weidevogels afgenomen. Er is speciaal op weidevogels afgestemd beheer nodig om ze te behouden. Internationaal gezien zijn onze weidevogels heel bijzonder en heeft ons land en grote verantwoordelijkheid voor de populaties.