Water speelt een grote rol in de Krimpenerwaard: het is een belangrijk element in het landschap en een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van natuur, landbouwkundige opbrengst en het beschermen van woningen en infrastructuur. Om de Krimpenerwaard te beschermen tegen wateroverlast, is een toekomstbestendig watersysteem noodzakelijk. Het Veenweidenprogramma werkt hieraan.

Het hoogheemraadschap vernieuwt het watersysteem en maakt het duurzamer: er wordt gewerkt aan de waterstructuur, zodat het peilbeheer kan worden afgestemd op de doelen voor landbouw, natuur, recreatie en bebouwing/infrastructuur. En het waterschap verbetert de waterkwaliteit. Hierbij houden we meteen zoveel mogelijk rekening met het beperken van bodemdaling in het gebied en spelen de plannen in op de verwachte klimaatverandering.

Watergebiedsplan

Het hoogheemraadschap heeft een watergebiedsplan gemaakt. Hierin is een beeld geschetst van de gewenste inrichting van het watersysteem van de Krimpenerwaard, gericht op de nieuwe inrichting van het gebied. Met peilgebieden, watergangen en kunstwerken als gemalen, stuwen, bruggen, dammen en duikers. Op basis van watergebiedsplan is het Uitvoeringsprogramma Watergebiedsplan vastgesteld. Het hoogheemraadschap is aan de slag gegaan met de uitvoering hiervan. Veel onderdelen uit dit programma zijn al gerealiseerd.

Landbouw en natuur scheiden

Omwille van de waterkwaliteit en om een flexibel peilbeheer mogelijk te maken, scheiden we gebieden met de functie landbouw en natuur van elkaar. Ook komen er voor de natuurgebieden aparte aan- en afvoerroutes. De belangrijkste verbetering van de waterkwaliteit in de natuurgebieden komt doordat de belasting vanuit de landbouw vervalt. Hiernaast heeft het flexibel peilbeheer een positief effect op de planten en dieren in de sloten.

Verder richt het hoogheemraadschap het systeem zodanig in dat water vanuit de Lek kan worden ingelaten. Lekwater is de beste bron voor aanvoer van water van een goede kwaliteit De waterstaatkundige inrichting van de natuurgebieden zorgt er ook voor dat onder extreme omstandigheden optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare bergingsruimte van deze gebieden.