Nieuwe natuur

De natuur die we willen aanleggen in de Krimpenerwaard kwam 100 jaar geleden al voor in het eeuwenoude cultuurlandschap en wordt zo aangelegd, dat mensen ervan kunnen blijven genieten. Het beeld van de open polders met zijn vele water zoals we dat nu nog steeds kennen, blijft bestaan.

Het is de bedoeling dat plant- en diersoorten terugkomen die hier vroeger voorkwamen. In de natuur moeten vooral weidevogels en bloemen zich thuis voelen. Daarom bestaat het voornamelijk uit verschillende soorten kruidenrijk gras dat insecten aantrekt. Zij vormen een lekker hapje voor de jonge weidevogels. Aan de slootkanten zijn de oevers breder. Dat biedt een fijn leefgebied voor weidevogels die zich prettig voelen in en aan het water. In het heldere water vinden de vogels een visje. Hier en daar komt er een poel bij of wordt een veensloot verbreed. Ook koeien en schapen hebben een plekje in het beheer van deze natuur.

Genieten

Recreanten zullen ook van de nieuwe natuur kunnen genieten. De afgelopen jaren zijn er al diverse routes aangelegd voor wandelaars, fietsers en kanoërs. De komende jaren wordt verder geïnvesteerd in recreatie, zowel binnen als buiten de natuurgebieden.

Natuurtypen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier typen natuur:

 • Weidevogelnatuur

  Dit is grasland waar weidevogels graag verblijven, nestelen en hun jongen grootbrengen. Deze gebieden hebben wat ijler gras met veel bloemen. Jonge weidevogels kunnen gemakkelijk schuilen in deze graslanden De grond is vaak wat natter, zodat bijvoorbeeld de grutto makkelijk wormen kan vangen. De oever van de sloot is bloemrijk en loopt niet stijl af. Vogels kunnen zo makkelijk in en uit het water.

  Onder dit type grasland vallen:
  Vochtig weidevogelgrasland
  Wintergastenweide

  Kruiden- en faunarijk grasland
 • Botanisch grasland

  Dit zijn graslanden op wat minder voedselrijke grond waarin veel plantensoorten een plek hebben. Denk aan fioringras, ruw beemdgras, witbol of zelfs de echte koekoeksbloem, diverse zeldzame zeggesoorten, korenbloemen en zelfs orchideeën. Bloeiende planten trekken veel insecten aan, zoals vlinders en hommels. Een kleurrijk grasland, waar ook koeien en schapen graag grazen.

  Onder dit type grasland vallen:
  Vochtig hooiland
  Nat schaalland
  Kruiden- en faunarijk grasland

  Veenmosrietland
 • Kleinschalige elementen/verbinding

  Denk bij kleinschalige elementen of verbinding aan pestbosjes, eendenkooien en poelen. Deze cultuurhistorische elementen vormen een natuurlijke overgang of schuilplaats binnen de nieuwe natuur in de Krimpenerwaard. Je kan hier soorten vinden als waterspitsmuis, ringslang of rugstreeppad.

  Onder dit landschapstype vallen:
  Zoete plas
  Veenmosrietland
  Moeras
  Gemaaid rietland
  Vochtig hakhout en middenbos
  Eendenkooi
  Hoog- en laagveenbos
 • Natuur in bestaande veensloten

  Doel is in deze sloten waterplanten en dieren terug te brengen die van oudsher thuishoren in de Krimpenerwaard. Waterplanten zijn mooi om te zien en handig voor de zuurstofproductie, maar zorgen ook dat water helder wordt en blijft. Waterplanten nemen het voedsel uit het water op, waardoor algen geen kans krijgen om te groeien. Eén van deze planten die in de veensloten thuishoort, is de krabbenscheer. Deze plant is uitermate belangrijk voor onder andere gevlekte witsnuitlibel en de groene glazenmaker. Ook voor vissen is een het belangrijk dat er veel waterplanten zijn. Zo kunnen jonge visjes schuilen voor bijvoorbeeld snoeken. In de waterplanten zitten ook veel (onderwater)insecten die weer het voedsel vormen voor veel vissen.

Zelf beheren

De nieuwe natuur komt op grond die nu (meestal) nog agrarisch is. De samenwerkende overheden (gemeente, hoogheemraadschap, provincie) willen graag dat agrariërs en grondeigenaren zelf de nieuwe natuur in de Krimpenerwaard gaan ontwikkelen en beheren. Dit noemen we ‘zelfrealisatie’.

Zelfrealisatie betekent dat een grondeigenaar zelf op zijn of haar percelen de gewenste natuur- en waterdoelen gaat realiseren. Natuur wordt onderdeel van de bedrijfsvoering of van het terreinbeheer van de eigenaar. De overheden hebben extra (financiële) regelingen om agrariërs te helpen bij de omzetting naar een ‘natuurinclusief’ bedrijf.

Ook particulieren die een stukje grond hebben in de nieuwe natuurzone worden uitgenodigd om hier zelf natuur te ontwikkelen en te beheren.

Niet zelf beheren

Sommige grondeigenaren zullen niet het beheer van de natuur op zich willen nemen. In die gevallen koopt de provincie, het liefst in onderlinge overeenstemming, de grond van de eigenaar. De eigenaar wordt volledig schadeloosgesteld.

Helemaal af

Een deel van de nieuwe natuur is de afgelopen jaren al aangelegd: Bergambacht-West (Nespolder) en het natuurgebied De Nesse - Berkenwoudse Driehoek - Oudeland Zuid. In 2021 zijn, als het goed is, alle natuurgebieden ingericht. Natuurlijk duurt het dan nog een aantal jaar voordat de nieuwe natuur er écht uitziet zoals het bedoeld is. Zo rond 2030 zou het ‘helemaal af’ moeten zijn.

Plannen

Om de natuurzone te ‘verankeren’ moet deze worden vastgelegd in drie planologische plannen: bestemmingsplan (met als bijlage het inrichtingsplan) en peilbesluit. Deze plannen zijn in 2018 opgesteld. Tijdens inloopavonden, via inspraak en via officiële “zienswijzen” kon u uw mening geven. Zie onder andere het nieuwsbericht "Inloopavonden" en het nieuwsbericht Bestemmingsplan aangepast.

In november 2018 heeft de Verenigde Vergadering (het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap) het peilbesluit definitief vastgesteld.

In maart 2019 stelt de gemeenteraad van Krimpenerwaard het bestemmingsplan definitief vast (met het inrichtingsplan als bijlage). U kunt daarna eventueel nog in beroep gaan tegen het definitieve bestemmingsplan.

In april 2019 bespreekt de gemeenteraad het onteigeningsverzoek. Als de raad daarmee akkoord gaat, start de voorbereidingsfase voor onteigening. Ongeveer een jaar later gaat het naar de rechtbank. Onteigening van grond is pas aan de orde als grondeigenaren geen natuur op hun grond kunnen of willen beheren en hun grond ook niet willen verkopen. Zolang hierover nog gesprekken lopen, staan mensen wel op de lijst voor onteigening, maar is onteigening pas definitief als de rechter uitspraak doet.