Landbouw betekent in de Krimpenerwaard vrijwel altijd grondgebonden melkveehouderij. In de meeste gevallen zijn dat familiebedrijven waar de koe nog in de wei loopt. De melkveehouderij is de belangrijkste grondgebruiker en beheerder van het veenweidelandschap. De boer levert zo een grote bijdrage aan de instandhouding van een internationaal gezien uniek agrarisch cultuurlandschap. Dit zorgt voor een mooi aanzicht voor bewoners en bezoekers van de Krimpenerwaard.

Agenda Landbouw

Als de melkveehouderij haar huidige vitaliteit en concurrentievermogen wil behouden, moet de sector blijven investeren in bedrijfsvernieuwing en structuurversterking. Daarom hebben de betrokken partijen in de Krimpenerwaard en in Gouwe Wiericke samen een Agenda Landbouw opgesteld waarin ze afspraken maken over:

  • duurzame landbouw & landbouwinnovatie,
  • structuurversterking melkveehouderij & duurzame gebiedsontwikkeling,
  • verbetering agrologistiek & landbouwverkeer,
  • biodiversiteit in de veenweidelandbouw.

Proeftuin Krimpenerwaard

In de Krimpenerwaard worden de afspraken uit de Agenda Landbouw voor een groot deel concreet gemaakt in de Proeftuin Krimpenerwaard. In deze proeftuin maken agrariërs, ketenpartners en gebiedspartners, begeleid door deskundigen en wetenschappers, samen stappen naar adaptieve landbouw: landbouw die is aangepast aan de natuurlijke omstandigheden en die deze omstandigheden benut voor een goede productie.

Dat betekent gezond voedsel, passende verdiensten, verbetering van natuur- en landschapskwaliteit, versterking van de biodiversiteit, betere waterkwaliteit, het tegengaan van bodemdaling, vermindering van CO2-uitstoot en energietransitie.

In de Proeftuin Krimpenerwaard wordt geëxperimenteerd en geleerd via projecten, kennisnetwerken, verdiepend onderzoek en specifieke gebiedsgebonden ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op www.proeftuinkrimpenerwaard.nl.

Innovatie

Voor de ‘innovatie’ van de Agenda Landbouw worden projecten en gebiedsinitiatieven opgezet. Denk hierbij aan pilots met gewassen die voor veengronden geschikt zijn, zoals cranberries en lisdoddeteelten. Ook worden nieuwe landbouwtechnieken (zoals onderwaterdrainage) en duurzaam energiemanagement (bijvoorbeeld CO2-reductie) verkend en toegepast.

Structuurversterking

Voor de verbetering van de landbouwstructuur in het veenweidegebied wordt gekeken naar een efficiënte spreiding en ligging van landbouwpercelen. Zo min mogelijk versnippering door water, verkeer of natuur en verbetering van omvang en ligging van de huiskavel-percelen. Zij bepalen immers in hoge mate de mogelijkheden voor landbouwkundig rendement, maar ook de kansen voor weidegang, een goed dierenwelzijn en de verwevingsopties tussen landbouw en de natuurfunctie.

Agrologistiek en landbouwinfra

Een basisvraag voor agrariërs is hoe bedrijfsprocessen zodanig georganiseerd kunnen worden dat:

  • een efficiënte afzet van melk- en kaasproducten geborgd wordt,
  • de keten tussen producent en consument zo kort mogelijk kan blijven,
  • voeder- en mestmanagement zo effectief mogelijk worden vormgegeven.

Hiervoor worden nieuwe logistieke mogelijkheden verkend, waaronder een korter ketenbeheer en de intensivering van collectieve bedrijfstechnieken (zoals een collectief wagenpark en gezamenlijke verkoopinitiatieven).

Landbouw en biodiversiteit

De agrariër krijgt een steeds grotere rol in de zorg voor de natuur in de Krimpenerwaard. Zij gaan aan de slag met natuur- en waterbeheer, in samenwerking met het Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard.