Schraalgraslanden zijn voedselarme graslanden. Uit landbouwoogpunt gezien zijn ze weinig productief, maar het tegenovergestelde geldt voor de diversiteit.
Er komt natuur op een paar percelen. De rest van het gebied blijft agrarisch.
Bergambacht West is grotendeels ingericht, maar nog niet helemaal klaar. Bekeken wordt wat er nog nodig is aan aanvullende werkzaamheden om het natuurgebied af te ronden.
Er moet nog ongeveer 230 ha natuur komen in Bilwijk. Die natuur bestaat uit weidevogelgrasland, botanisch grasland en een aantal bosjes en poelen.
De uitvoering van het programma Veenweiden Krimpenerwaard is onlangs feestelijk gestart.
De polders De Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en het zuidelijk deel van Oudeland zijn omgevormd tot natuurgebied.
Houten hekken passen niet alleen goed in het landschap van de Krimpenerwaard, maar helpen ook de bedreigde argusvlinder.
Na een grote kavelruil, zal in dit gebied nog 234 ha natuur worden ingericht. Dit zal vooral weidevogelgrasland zijn met hier en daar botanisch grasland.
In de Krimpenerwaard zijn agrariërs op verschillende manieren bezig met aanleg en beheer van natuur.
Bij Bergambacht ligt een belangrijk kerngebied voor weidevogels: Kadijk West. Het grootse deel van dit gebied is al aangelegd. Er komt nog 20 ha bij.
In de Krimpenerwaard zijn agrariërs op verschillende manieren bezig met aanleg en beheer van natuur. Het blijkt goed te werken. Na een periode van schaalvergroting en het steeds efficiënter inrichten van productiesystemen, is er bij agrariërs weer meer aandacht voor landschap en natuur.
In Polder Middelblok nabij Gouderak start een bijzonder experiment: het ontwikkelen van natuur gecombineerd met de teelt van cranberry's.
1 november 2016 - De nieuwe nieuwsbrief Veenweiden Krimpenerwaard is uit!
U komt toch ook naar de Open Dag in De Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en Oudeland-Zuid? Op 3 december tussen 9.00 en 12.00 uur bent u van harte welkom! Meld u snel aan!
22 december 2016 - In Polder Den Hoek, tussen Bergambacht en Lekkerkerk, is het agrarisch bedrijf van de familie Slingerland verhuisd vanwege kavelruil.
In polder Oudeland is veel aandacht voor de kwaliteit van het water. Ook wordt gekeken of agrariërs in dit gebied de natuur zelf willen realiseren en beheren.
1 december 2016 - De Nieuwsbrief Noordrand, editie 3, is verschenen.
Maart 2017 - Een koninklijk bezoek, een instrumentenkoffer en een Bestemmingsplan. En natuurlijk de stand van zaken in alle projecten. Dat is de inhoud van Nieuwsbrief 4.
Mei 2017 - In een brief van de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland pleit de Stuurgroep voor een aangepaste realisatiestrategie in het geel en oranje gebied in het Natuurnetwerk Nederland in de Krimpenerwaard.
10 mei 2017 - De acte van Kavelruil Berkenwoude - Benedenberg is getekend. Hiermee wisselt 170 hectare grond van eigenaar. De ruil is volgens de betrokkenen een enorme impuls voor de streek.
mei 2017 - In Middelblok is een gebied van 18 hectare voor natuur ingericht, waarbij 9 hectare tevens wordt gebruikt voor de cranberryteelt. Dit is een uniek experiment dat via erfpacht van provinciale grond mede mogelijk is gemaakt. De overeenkomst is ondertekend en gaat nu naar de notaris.
Er is ook gewerkt aan natuur dicht bij huis: in dorpsparken. Daar kunnen bewoners dichtbij huis recreëren en een wandelingetje maken.
19 juni 2017 - Op donderdag 22 juni wordt er 500 hectare nieuwe natuur opgeleverd in de Krimpenerwaard. De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard nodigt u van harte uit dit moment mee te vieren.
Het VIC test op proefvelden of 'natte teelten' succesvol kunnen zijn in de Krimpenerwaard.
22 juni 2017 - De Krimpenerwaard heeft er 500 ha nieuwe natuur bij. Drie vogels symboliseren dit.
12 juli 2017 - De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard vraagt om nieuwe regels en extra geld, om de aanleg van natuur in de streek op tijd voor elkaar te krijgen.
Er wordt een proef voorbereid met onderwaterdrainage op 2 bedrijven.
10 sept 2018 - Benieuwd naar regelingen die agrariërs en grondeigenaren helpen bij inpassing van natuur in de bedrijfsvoering? De aangepaste (3e) versie is nu beschikbaar.
Een gezonde bodem levert gezonde koeien op.
Het grootste deel van de Berkenwoudse Driehoek is klaar. Daar ligt recreatieve natuur, met name in trek bij vogelliefhebbers.
Met het promoten van echte Goudse kaas wordt ook de streek gepromoot.
12 okt 2017 - De provincie Zuid-Holland wil miljoenen extra investeren om in de Krimpenerwaard natuur aan te leggen.
Zorg ervoor dat elke recreatie-ondernemer een 'ambassadeur' van de Krimpenerwaard wordt.
Oktober 2017 – Hoeveel hectare is er bij gekomen in de 1e helft van 2017? En wat is de nieuwe aanpak van de stuurgroep voor natuur? U leest het in nieuwsbrief 5.
19 december 2017 - "Een belangrijke stap op weg naar nieuwe natuur", aldus voorzitter Pieter Neven.
14 februari 2018: informatiemarkt voor alle mensen die overwegen om zelf natuur te realiseren in de Krimpenerwaard.
Het creëren van campererven om zo meer camperaars naar de gemeente Krimpenerwaard te trekken.
In Veerstalblok en het Beijersche zijn vier verschillende gebieden te onderscheiden.
14 februari 2018 – De informatiemarkt in Berkenwoude over het zelf realiseren van natuur trok veel belangstelling.
Een Rustpunt is een plek op een particulier erf waar wandelaars en fietsers even kunnen pauzeren
Maart 2018 – De nieuwe aanpak om natuur voor elkaar te krijgen – hoe staat het daarmee? U leest het in nieuwsbrief 6.
16, 23 en 26 april 2018: 3 avonden (17-21 uur) waar te zien is welk type natuur waar komt, hoe het bestemmingsplan eruit komt te zien en wat er met het waterpeil gaat gebeuren.
26 april 2018 - De Inloopavonden over de plannen voor bestemming, natuur en water trokken ruim 300 bezoekers.
22 mei 2018 - De kavelruil voor polder Den Hoek is afgerond: 200 hectare landbouwgrond en grond voor natuur zijn geruild van eigenaar.
15 juni 2018 - Agrariërs kunnen zich nog tot 1 juli 2018 inschrijven als belangstellende voor provinciale pachtgrond in 2019.
Van 15 juni tot 20 december 2018 worden de watergangen in de Krimpenerwaard uitgebaggerd. Wanneer en waar is te volgen op een website.
18 juni 2018 - Wethouder Jan Vente van de gemeente Krimpenerwaard is de nieuwe voorzitter van de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard. Hij volgt Pieter Neven op.
juli 2018- Er bloeit een zeldzaam plantje in het nieuwe natuurgebied Oudeland-zuid. Welk plantje is dat?
juli 2018 - Alle grondeigenaren met grond binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland in de Krimpenerwaard krijgen een brief met een financieel aanbod voor hun grond.
2 aug 2018 - Caspar Janssen (de Volkskrant) over de Krimpenerwaard: "Het lijkt het landschap van vroeger, maar ik denk dat ik naar de toekomst sta te kijken."
29 augustus 2018 - Het bestemmingsplan en peilbesluit zijn aangepast. U kunt de aangepaste plannen inzien en u kunt er een reactie op geven. Op 20 september is er een inloopavond.
28 augustus 2018 - Zie hoe Bert van Leeuwen en Johan Overdevest op de fiets genieten van de Krimpenerwaard, op TV West en TV Rijnmond!
20 september 2018 - De inloopavond over de plannen voor bestemming, natuur en water trok zo'n 120 belangstellenden.
28 september 2018 - Ondanks de droge warme zomer konden toch de eerste cranberry's worden geoogst. Ze werden aangeboden aan wethouder Jan Vente, zo is te lezen op de site van Het Kontakt.
15 oktober 2018 - In De Zwaan in Berkenwoude kwamen zo’n 50 grondeigenaren samen die overwegen om zelf natuur te realiseren op hun grond (“zelfrealisatie”).
17 november 2018 - Een groepje raadsleden was te gast bij de familie Jan en Yfke Boer in het Beijersche. Ze kregen daar meer te horen over de mogelijkheden en de hobbels die agrariërs tegenkomen als ze zelf nieuwe natuur willen realiseren.
11 december 2018 - Het college van BenW heeft ingestemd met het bestemmingsplan nieuwe natuur. Het plan is, door inspraak, op een aantal punten aangepast.
14 december 2018 - Een mijlpaal: de familie Blanken ondertekende, samen met gedeputeerde Han Weber, de overeenkomst om zelf aan de slag te gaan als natuurboer.
22 januari 2019 - Leuk en aardig, die nieuwe natuurgebieden, maar werkt het ook? Een eerste meting in de Berkenwoudse Driehoek en De Nesse geeft positieve resultaten.
30 januari 2019 - Het Bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard wordt besproken in de gemeenteraadsvergadering van 5 maart 2019.
18 febr. 2019 - Er zijn twee nieuwe gezichten bij de Veenweiden Krimpenerwaard: een nieuwe bestuurder en een nieuwe programmamanager.
28 februari 2019 - Hoe zorgen we voor minder bodemdaling in onze veenweiden? Met die vraag zijn melkveehouders, onderzoekers en adviseurs van Proeftuin Trots Op De Krimpenerwaard aan de slag.
1 maart 2019 - Op de website is een handig stappenplan zelfrealisatie opgenomen. Grondeigenaren die zelf natuur willen realiseren hebben hiermee alle informatie bij de hand voor het maken van plannen en het aanvragen van subsidies.
6 maart 2019 - De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard vastgesteld. Daarmee is de weg vrij voor de aanleg van nieuwe natuur in de Krimpenerwaard.
2 april 2019 - De gemeenteraad heeft het verzoek goedgekeurd waarmee onteigening voor de nieuwe natuur mogelijk wordt. Doel blijft om met alle grondeigenaren zonder onteigening tot goede overeenkomsten te komen.
17 april 2019 – Het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard ligt ter inzage van 17 april tot en met 28 mei 2019.
Mees Kees fietst door de Krimpenerwaard, en jij kunt daarvan meegenieten. Op TV Rijnmond en TV West.
12 juli 2019 – In Bergambacht beheert Raoul Rijntjes al zo’n 10 jaar natuur. Dat doet hij als hobby, op 4 hectare achter zijn huis aan de Lekdijk. Hij en zijn vrouw waren zo gastvrij om een groep te ontvangen en aan hen zijn persoonlijke verhaal te vertellen.
Juli 2019 - In de tweede helft van dit jaar worden (net als in 2018) de watergangen in de Krimpenerwaard op diepte gebracht.
27 augustus 2019 – De natuur- en landbouworganisaties gaan samen een beheercollectief oprichten om de nieuwe natuur in de Krimpenerwaard te beheren.
17 sept 2019 - De Stuurgroep is blij met de uitspraak van de Raad van State: "Nu kunnen we verder met de voorbereidingen voor de inrichting."
14 oktober 2019 – Voor de aanleg van nieuwe natuur moet met van alles rekening gehouden worden. Ook met niet-ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog. In de Beijersebocht wordt onderzocht of er wat er in de grond ligt.
19 december 2019 – De Stuurgroep heeft officieel kennis gemaakt met Berend Potjer, sinds september gedeputeerde van de provincie. Alle partijen willen betrokken blijven bij de uitvoering van het Veenweidenconvenant.
23 maart 2020 - Vele kieviten, grutto’s, slobeenden, zomertalingen en lepelaars hebben een thuisbasis gevonden in de nieuwe natuur in polders Berkenwoude en De Nesse. Ze vinden volop voedsel en broedplekken, zo blijkt uit onderzoek.
24 maart 2020 - Van 25 maart tot en met 6 mei 2020 ligt het ontwerp Koninklijk Besluit ter inzage dat gronden aanwijst ter onteigening, ten behoeve van de natuurplannen in de Krimpenerwaard. Belanghebbenden kunnen hiertegen een bezwaar (‘zienswijze’) indienen.
April 2020 - Ook in deze corona-tijd blijft het team van het programma Krimpenerwaard werken aan de voortgang - we werken nu vanuit huis. We blijven bereikbaar en zetten ons werk en onze dienstverlening voort.
28 april 2020 - Hoe blijft het team van Veenweiden Krimpenerwaard bereikbaar in deze corona-tijd? Waar kan ik (t/m 6 mei) de stukken inzien van de onteigeningsprocedure? Hoe staat het met het Beheercollectief? Dat leest u (en nog veel meer) in de nieuwe nieuwsbrief.
14 mei 2020 - Lukt het grutto's in de Krimpenerwaard om succesvol kuikens groot te brengen? Daar gaat de provincie onderzoek naar doen.
15 juni 2020 – Eind mei was de telefonische hoorzitting over het ontwerp Koninklijk Besluit dat gronden aanwijst ter onteigening vanwege de natuurplannen in de Krimpenerwaard.
15 juni 2020 - Het programmabureau heeft een nieuwe programmamanager, Kees Kapteijn. Hij volgt Wilco Buning op, die begin 2019 als interim-manager was aangesteld.
30 juli 2020 - Voor particulieren die zelf natuur realiseren op kleine stukken grond is het toegestaan de ruige stalmest van hun eigen hobbydieren te gebruiken op hun land. Ook mogen hun paarden op eigen grond blijven grazen.
21 oktober 2020 - De stuurgroep is verheugd dat de oprichting van het Natuurbeheercollectief een feit is en wil graag de samenwerking verder oppakken.
6 nov 2020 - Wij zijn zeer bedroefd door het overlijden van onze oud-programmamanager, Wilco Werumeus Buning.
17 december 2020 - In het Beijersche liggen geen explosieven in de bodem. Dat is de conclusie van een onderzoek in november.
25 januari 2021 - Wie op eigen grond natuur wil aanleggen, moet een plan indienen hoe hij of zij dat wil gaan doen, het ‘zelfrealisatieplan’. Voor een goede beoordeling van die plannen zijn twee nieuwe ‘beleidsregels’ vastgesteld door de gemeente.
25 januari 2021 – De aanleg van de nieuwe natuur in de Krimpenerwaard is eind 2026 klaar. Dat was al duidelijk, maar is nu ook officieel afgesproken tussen de Stuurgroep en de provincie Zuid-Holland.
12 maart 2021 - Nieuwsbrief 8 is weer boordevol onderwerpen: van Natuurbeheercollectief tot explosieven; van juridische procedures tot streekproducten; van 'Mijn Koers' tot beleidsregels. Lees 'm, en u bent weer op de hoogte.
Maart 2021 - Er lopen nog 15 beroepen tegen het bestemmingsplan voor nieuwe natuur in de Krimpenerwaard. In februari 2021 kwam de Raad van State in zitting bijeen om deze beroepen te behandelen.
23 april 2021 - Twee inwoners van de Krimpenerwaard gaan op eigen grond natuur aanleggen en beheren. Vandaag ondertekenden zij daarover de officiële afspraken met de provincie Zuid-Holland.
18 mei 2021 - De Raad van State heeft op 12 mei 2021 uitspraak gedaan over de beroepen tegen het bestemmingsplan “Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard”. Van de 15 beroepen verklaarde de Raad er 14 ongegrond.
Juni 2021 – Vorig jaar kregen vijf grutto’s in de Krimpenerwaard een zendertje. Hoe is het hen vergaan? Zijn ze weer teruggekeerd? En hebben ze kuikens?
Eind november 2021 is de aanbesteding gestart voor de aanleg van het natuurgebied.
Tussen Ouderkerk en het Loetbos in de Krimpenerwaard ligt midden in de weilanden het natuurterrein Natuurrijk, een gevarieerd bosgebied van ruim één hectare met open plekken en walletjes.
In de 9e uitgave van deze nieuwsbrief informatie over de stand van zaken.
Hoe gaat het met Veenweiden Krimpenerwaard? Wat gaat er de komende tijd gebeuren? Hoe komt het gebied er uit te zien? Wat ligt er al vast en wat nog niet? Bekijk de online talkshow met interviews, video’s en korte presentaties.
Wilt u een indruk krijgen van hoe het gebied er uit komt te zien?
Het gebied Den Hoek is één van de te ontwikkelen natuurgebieden in de Krimpenerwaard.
We hebben vijf aannemers geselecteerd die de komende jaren de nieuwe natuur gaan aanleggen in Veenweiden Krimpenerwaard.
Agrariër Herman van Dijk uit Gouderak ondertekende op 21 april de ‘akte van kavelruil’ en is daarmee de 24e zogeheten zelfrealisator in de Krimpenerwaard.
Is uitmijnen een betere optie voor het verschralen van voormalige landbouwgronden dan afplaggen?
In deze 10e uitgave onder meer: hoogheemraad Agnes van Zoelen over natuur & water en vertelt het Zuid-Hollands Landschap over de ‘polder vol leven’.
Vroege Vogels TV was onlangs in de Krimpenerwaard en maakte een prachtige uitzending.
De komende twee jaar is er 800.000 euro beschikbaar voor agrariërs die aan zelfrealisatie van het Natuur Netwerk Nederland doen in de Krimpenerwaard.
Voor het eerst in ruim 50 jaar zwemmen er weer otters in de Krimpenerwaard. Twee jonge, verweesde mannetjesotters zijn uitgezet in de polder.
In de Krimpenerwaard is op maandag 13 juni een dode otter gevonden. Het gaat om een jong mannetje en de kans is dat dit één van de recent uitgezette weesdieren is.
Het peilbesluit voor het gebied Den Hoek is door het hoogheemraadschap aangepast.
In juli is gestart met kwaliteitsbaggeren van sloten in de polder Den Hoek.