Project in uitvoering

Voedselarm, soortenrijk

Schraalgraslanden zijn voedselarme graslanden. Uit landbouwoogpunt gezien zijn ze weinig productief, maar het tegenovergestelde geldt voor de diversiteit. We vinden er in tegenstelling tot voedselrijke, bemeste graslanden zeer veel soorten grassen en andere planten. Nat schraalland was in de eerste helft van de vorige eeuw op grote schaal aanwezig in de Krimpenerwaard. Tegenwoordig zijn ze op nog maar een paar plekken in de Krimpenerwaard te vinden, onder andere in Polder Berkenwoude bij eendenkooi ‘Kooilust’, de Stolwijkse Boezem en de Middelblokboezem. De schraallanden van Kooilust vormen het enige nog oorspronkelijke natte schraalland in de Krimpenerwaard.

Diversiteit onder druk

Tot in de jaren ’70 vond je hier een ongekende diversiteit aan planten met maar liefst twaalf soorten wilde orchideeën per hectare. Zoals de kenmerkende rietorchis, gevlekte orchis, welriekende nachtorchis en moeraswespenorchis. De schraallandjes staan echter erg onder druk en de kwaliteit holt achteruit. De diversiteit aan planten neemt steeds verder af door de geïsoleerde ligging, verbossing door te weinig maaien, verdroging en verzuring. Het zijn nog steeds waardevolle schraallanden, maar kenmerkende orchideeën en andere typische soorten zoals Spaanse ruiter, blonde zegge en vlozegge hebben het zwaar of zijn zelfs geheel verdwenen.

Stevige kwaliteitsimpuls

Zuid-Hollands Landschap probeert de kwaliteit van deze waardevolle natte schraalgraslanden te verbeteren door:

  • Verzuring tegen te gaan door een dun laagje bagger uit (binnen)sloten aan te brengen.
  • De waterstand te verhogen of regenwater langer vast te houden om zo verdroging tegen te gaan.
  • Nieuwe kiemplekken te creëren door aangepast maaibeheer, mogelijk verdwenen soorten terug te brengen met maaisel uit goed ontwikkelde schraallanden.
  • Natte schraallandjes uit te breiden door de huidige bosrand op diverse plekken terug te schuiven en deze om te vormen naar een zoom-mantelvegetatie.

In totaal gaat het om verbetering van vier hectare oorspronkelijk nat schraalland zodat icoonsoorten als de argusvlinder en rietorchis weer alle ruimte krijgen. ZHL voert de werkzaamheden naar verwachting uit in het najaar van 2022, mogelijk gefaseerd vanwege Natuurwetgeving en de slappe (veen)bodem.