Project in uitvoering Planning: Klaar 2021

  • Realisatie waterverbinding Berkenwoudse Driehoek met Den Hoek
  • Verbeteren kwaliteit Lekwater
  • Realisatie gebiedseigen planten en diersoorten (botanisch grasland), bosjes en poelen.

In polder Oudeland is veel aandacht voor de kwaliteit van het water. Ook wordt gekeken of agrariërs in dit gebied de natuur zelf willen realiseren en beheren.

De polder is een natuurlijk en historisch waardevol stukje land, waarvan het voormalige gebruik nog goed te zien is. Er zijn restanten van veenputten, waarop kleine schaal veen werd gewonnen. Hier is plek voor planten die van oudsher voorkomen in dit gebied, zoals paardenbloem, scherpe boterbloem en pinksterbloem. In drogere stukken van de polder kunnen margriet, knoopkruid en leeuwentand groeien. Deze soorten trekken insecten aan als bijen en zweefvliegen. Verder zijn ook kikkers, mollen, veldmuizen en sprinkhanen te vinden.

Er wordt gewerkt aan een plan voor de inrichting van het gebied. Dit moet eind 2016 klaar zijn. Verder wordt met agrariërs verkend of zij dit natuurgebied willen aanleggen en beheren.