Project in uitvoering

Doel: efficiënte bedrijfsvoering in de veehouderijen

De veenweidegebieden in Nederland worden geconfronteerd met bodemdaling. Een belangrijke oorzaak is dat in droge zomers de grondwaterstand in het midden van een veenweideperceel vele decimeters onder het slootpeil kan zakken, waardoor veen uitdroogt en daarmee inklinkt. In reactie op dit proces wordt gedacht aan een verhoging van het slootpeil om de grondwaterstand te verhogen. Dit geeft echter beperkt resultaat door het blokkerend effect van de slootkant, waardoor een holle waterspiegel ontstaat. Bovendien leidt deze maatregel in natte perioden tot een nat en drassig veenweidegebied. Hierdoor worden percelen moeilijk begaanbaar, wat ten koste gaat van de melkveehouderij.

Twee bedrijven

Het doel van het project is om op twee bedrijven een (peilgestuurde) onderwaterdrainage aan te leggen en zo praktijkervaring op te doen. Met informatie- en demonstratiebijeenkomsten worden geïnteresseerde ondernemers, maar ook bestuurders, geïnformeerd over de ervaringen en resultaten.

Bij voldoende perspectiefvol resultaat is het de bedoeling om een groter gebied, liefst op polderniveau, van onderwaterdrainage te voorzien, om vervolgens te onderzoeken wat daarvan het effect is op bodemdaling, waterhuishouding en waterkwaliteit.

Afgewogen keuzeHet eindresultaat van het project is dat ondernemers in de Krimpenerwaard onderbouwd, op basis van praktijkonderzoek, geïnformeerd zijn over de mogelijkheden van onderwaterdrainage. Zo kunnen zij een afgewogen keuze maken over eventuele toepassing van de techniek. Bovendien is dan verkend of er mogelijkheden zijn voor opschaling van onderwaterdrainage, om hiermee bodemdaling tegen te gaan.