Project in uitvoering Werkzaamheden: juli 2016 - juli 2017

  • Realisatie natuur voor weidevogels en natuur met gebiedseigen planten en dieren in nauwe samenwerking met grondeigenaren
  • Behalen van een goede waterkwaliteit en beperken bodemdaling
  • Ontwikkelen van goede agrarische bedrijfsmodellen in combinatie met natuur

Het is in de Noordrand de bedoeling om gezamenlijk met de grondeigenaren te werken aan een aanpak voor de inrichting en het beheer van het gebied waarbij ook de natuurdoelen gehaald worden. Agrariërs komen hiervoor zelf met voorstellen en oplossingen. Grondeigenaren werken samen om natuurbeheer te organiseren in combinatie met hun landbouwbedrijf.

Agrariërs kunnen een overeenkomst afsluiten waarbij zij extensiever gaan boeren, dus meer hectares met minder vee per hectare. Ook kunnen agrariërs daarnaast een stuk natuurbeheer op zich nemen. De grondgebieden die de provincie Zuid-Holland en het Zuid-Hollands Landschap in bezit heeft – ongeveer 50 procent van het totaal – worden daarvoor ingezet.

In dit project wordt gebruik gemaakt van de inzet en expertise van gebiedspartijen als LTO en natuurorganisaties, grondeigenaren en agrariërs. Zo wordt gewerkt aan een duurzame oplossing voor aanleg en beheer van de natuur in het gebied. De kerngedachte voor de Krimpenerwaard is dat agrarische bedrijven hier een belangrijke rol in kunnen spelen als zij de goede middelen aangeboden krijgen en bereid zijn samenwerking te organiseren.

Het is de bedoeling dat in het Veerstalblok 265 ha natuur gerealiseerd wordt. Middelblok en Kattendijksblok staan gezamenlijk voor de realisatie van 554 ha.

De nieuwe aanpak heeft zo zijn voordelen. Het blijft nu mogelijk om in combinatie met natuur ook nog een agrarisch bedrijf te voeren. Het behouden van bestaand landschap maakt rigoureuze en kostbare ingrepen overbodig en sluit bovendien beter aan bij de verwachtingen die bewoners van de Krimpenerwaard hebben. In de toekomstige natuurgebieden ligt ook al een stevig netwerk van fiets- en wandelpaden. Dat is heerlijk voor recreanten die willen genieten van rust, natuur en ruimte. En als je dan ook steeds vaker weidevogels tussen de veldbloemen ziet zitten, én de koeien in diezelfde wei ziet lopen, dan is dat natuurlijk het mooiste uitzicht dat je kunt bedenken.

Kattendijksblok

Voor dit gebied zijn nog geen concrete plannen gemaakt. Er wordt overlegd met de agrariërs of zij de nieuwe natuur willen realiseren en/of beheren.

Middelblok

Voor dit gebied zijn nog geen concrete plannen gemaakt. Er wordt overlegd met de agrariërs of zij de nieuwe natuur willen realiseren en/of beheren.

Veerstalblok

Voor dit gebied zijn nog geen concrete plannen gemaakt. Er wordt overlegd met de agrariërs of zij de nieuwe natuur willen realiseren en/of beheren.