Het deelgebied Middelblok ligt tussen Gouda en Gouderak, geplande uitvoering 2024.

In het deelgebied Middelblok zijn twee deelgebieden te onderscheiden: het gebied ten noorden van de Tiendweg en het gebied ten zuiden van de Tiendweg. Het noordelijke deel wordt voornamelijk ingericht als kruiden- en faunarijk grasland en als vochtig weidevogelgrasland. Het zuidelijk deel is het botanische deel, hier wordt het waterpeil verder verhoogd en worden grote blokken vochtig hooiland, nat schraalland en moeras aangelegd. De cranberryteler blijft in het natuurgebied aanwezig.

Hier leest u meer over de ontwikkeling van deelgebied Middelblok.