Het deelgebied Bilwijk ligt ten zuidwesten van Haastrecht, geplande uitvoering 2025.

In deelgebied Bilwijk zijn drie gebieden te onderscheiden: het gebied ten noorden van de Schenkelkade, ten zuiden daarvan en tussen de Bilwijkerweg en de Vlist. Het gebied ten noorden van de Schenkelkade kenmerkt zich door de robuuste ecologische verbindingszone met moeraspercelen. Het gebied ten zuiden daarvan kenmerkt zicht voornamelijk door het botanische deel in het westen en een weidevogelkern in het oosten. Het gebied langs de Vlist kenmerkt zich door robuuste moerasstapstenen en een mix van vochtig weidevogelgrasland en kruiden- en faunarijk grasland.

Hier leest u meer over de ontwikkeling van Bilwijk.