Afrondingsfase Planning: Klaar in 2021

  • Logische afronding van natuurgebieden in agrarisch gebied

In het gebied Achterbroek komt maar op een paar percelen natuur. De rest van het gebied blijft agrarisch. Maar er blijven wel mogelijkheden voor grondeigenaren om natuur te ontwikkelen op basis van agrarisch natuurbeheer.

Er liggen in het gebied nog wel her en der gronden van de overheid die in de oorspronkelijke plannen bedoeld waren voor natuur. Bekeken wordt waar de logische plekken zijn om aan de randen van Achterbroek natuur aan te leggen. Dit heeft te maken met de ligging en de grootte van beheergebieden van het Zuid-Hollands Landschap: het is logisch om gronden aan te sluiten op de kavels van ZHL. Ook moet er een logische afronding zijn van het aaneengesloten natuurgebied in de Krimpenerwaard.

Het gaat in het project Achterbroek dan ook om kavelruilen en grondaankopen om ervoor te zorgen dat er samenhang ontstaat in het grondgebruik.