Zelfrealisatie stap voor stap

U wilt zelf natuur aanleggen en beheren in de Krimpenerwaard. Wat moet u daar allemaal voor doen, en wie kan u helpen? Dit stappenplan kan u daarbij helpen.

Wel of geen extra grond nodig?

Als u natuur binnen uw bedrijf gaat realiseren, heeft u waarschijnlijk extra grond nodig. Immers, natuurgronden worden veel extensiever gebruikt. U moet dan meer stappen zetten, dan wanneer u als particulier op uw eigen grond natuur gaat maken.

Ik heb extra grond nodig

U wilt binnen uw agrarisch bedrijf zelf natuur aanleggen en beheren en u heeft daarvoor extra grond nodig. Wat moet u daar allemaal voor doen, en wie kan u helpen?

Hieronder vindt u de stappen tot en met het moment dat u aan de slag kunt gaan met de natuur.

Heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen met het programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard

Stap 1. Basisnatuurplan

De eerst stap is het opstellen van een Basisnatuurplan.

Hoe ziet zo’n basisnatuurplan eruit?

Kijk voor een voorbeeld naar het format Basisnatuurplan.

Wat moet er minimaal in zo’n plan staan?

 • Welke natuurdoelen u wilt behalen.
 • Wat er nodig is om die doelen te halen (denk bijvoorbeeld aan een potstal).
 • Een globale schets van de inrichting.
 • Hoeveel (extra) grond u denkt nodig te hebben.

Wie kan u helpen?

U kunt hulp van een adviseur vragen via het programmabureau Veenweiden . De kosten worden vergoed.

Wat gebeurt er met het plan?

De stuurgroep toetst of uw Basisnatuurplan voldoet, met behulp van een checklist. Daarbij wordt gekeken naar het Inrichtingsplan Veenweiden Krimpenerwaard (zie bijlage 4).

Stap 2. Vaststellingsovereenkomst

Met de provincie kunt u een Vaststellingsovereenkomst sluiten. Dat is NIET verplicht. Als u géén Vaststellingsovereenkomst sluit, slaat u stap 2 over en gaat door met stap 3.

Hoe ziet zo’n Vaststellingsovereenkomst eruit?

Kijk voor een voorbeeld naar het model Vaststellingsovereenkomst.

Wat moet er (minimaal) in zo’n overeenkomst staan?

 • De belofte dat u een Ondernemingsplan gaat opstellen.
 • Wanneer u een Uitvoeringsovereenkomst gaat sluiten.
 • Hoeveel en welke gronden de provincie Zuid-Holland of het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) voor u reserveren.

Waarom zou u ervoor kiezen om zo’n overeenkomst te sluiten?

 • Het kan u helpen in het maken van keuzes.
 • Daarmee weet de provincie dat u serieus verder wilt.
 • De provincie reserveert dan gronden (in bezit van provincie of bij ZHL) voor u, op basis van de inschatting uit uw Basisnatuurplan.

Stap 3. Ondernemingsplan

U stelt een Ondernemingsplan op. Dat bestaat uit twee deelplannen:

 1. een Bedrijfseconomisch plan
 2. een Natuurinrichtingsplan. Dit plan is een uitwerking van het Basisnatuurplan.

Wat moet er minimaal in deze plannen staan?

Hier vindt u een format van het Natuurinrichtingsplan. In het Natuurinrichtingsplan staat onder andere:

 • Inrichtingsmaatregelen.
 • Welk (overgangs-)beheer gaat u doen om de natuur te realiseren.
 • De tijdsplanning: wat gaat u wanneer doen.
 • Een gespecificeerde begroting. Dit is nodig om straks eventueel subsidie te kunnen krijgen voor inrichting en planvorming.

Wie kan u helpen?

 • De makelaar natuurinclusieve landbouw neemt sowieso contact met u op. Hij helpt u bij de omvorming van uw bedrijf en bemiddelt tussen u en de overheid. De kosten van de makelaar worden vergoed.
 • Voor het Bedrijfseconomisch plan kunt u een externe adviseur inschakelen, eventueel via de makelaar natuurinclusieve landbouw. De kosten van de adviseur worden vergoed. De makelaar natuurinclusieve landbouw beoordeelt het Bedrijfseconomisch plan en geeft hierover advies aan de stuurgroep.
 • Voor het Natuurinrichtingsplan kunt u een ecologisch adviseur inschakelen. Hij stelt samen met u het plan op. De kosten van de ecologisch adviseur worden vergoed via de SKNL-subsidie voor uitvoering.

Wat gebeurt er met het plan?

De stuurgroep beoordeelt het Ondernemingsplan. Voor het onderdeel Bedrijfseconomisch plan ontvangt de stuurgroep alleen een advies van de makelaar natuurinclusieve landbouw. Het plan zelf blijft vertrouwelijk, tussen u, uw adviseur en de makelaar.

Wanneer moet u het plan indienen?

U kunt nog tot uiterlijk 8 mei 2021 uw Ondernemingsplan indienen bij de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard (via het programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard). Wij adviseren u om tijdig een ‘pre-toets’ te laten doen. De provincie kijkt dan of uw plan past binnen het beleid, zodat u eventueel uw plan nog kunt aanpassen.

Stap 4. Subsidies

U kunt voor twee zaken de Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) aanvragen: voor afwaardering en voor de uitvoering.

Hoe vraagt u SKNL-subsidie aan?

U vraagt SKNL aan door het invullen van een formulier. Let op: dit formulier kunt u alléén telefonisch aanvragen bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) op 088 042 42 42.

RVO toetst uw aanvraag bij de provincie Zuid-Holland.

Subsidie voor afwaardering

Uw grond verandert van functie, het wordt natuurgrond. Daarmee wordt de grond minder waard. Voor deze ‘afwaardering’ kunt u een eenmalige SKNL-subsidie aanvragen.

U bent overigens niet verplicht om deze SKNL voor afwaardering aan te vragen.

U kunt over de hoogte van het subsidiebedrag al een indicatie krijgen wanneer u bezig bent met uw Ondernemingsplan, via de makelaar natuurinclusieve landbouw.

Subsidie voor de uitvoering

U kunt een SKNL-subsidie aanvragen voor inrichting, overgangsbeheer en planvorming (bijvoorbeeld voor een ecologisch adviseur) van eigen grond. Dit is overigens niet verplicht. (Het gaat hier dus om een ander soort subsidie dan de SKNL-subsidie voor afwaardering.)

U kunt subsidie aanvragen voor kosten zoals het inrichten van uw grond voor natuurdoelen, bijvoorbeeld voor graafwerk of zaaigoed. Ook kosten voor het opstellen van uw plan (de kosten van een ecologisch adviseur bijvoorbeeld) worden gesubsidieerd. Het gaat daarbij altijd alleen om werkelijk gemaakte kosten.

U kunt deze subsidie aanvragen tijdens het opstellen van de Uitvoeringsovereenkomst, maar het mag ook op een later tijdstip.

Stap 5. Uitvoeringsovereenkomst

Met de provincie sluit u een Uitvoeringsovereenkomst. Het is een juridisch bindend document. Als u gronden van ZHL gaat pachten, is ook ZHL partij in de overeenkomst.

Doel van de overeenkomst is dat er afspraken vastgelegd worden over hoe en welke natuur u gaat realiseren binnen uw bedrijf.

Hoe ziet zo’n Uitvoeringsovereenkomst eruit?

Kijk voor een voorbeeld naar de Model-Uitvoeringsovereenkomst.

De Uitvoeringsovereenkomst wordt passend gemaakt voor uw situatie.

De overeenkomst bevat de volgende bijlagen:

 1. Natuurinrichtingsplan. Dat heeft u opgesteld in Stap 3 als onderdeel van het Ondernemingsplan.
 2. Kwalitatieve verplichting voor de eigen grond. Kijk voor een voorbeeld naar de model-Kwalitatieve verplichting. Deze verplichting houdt in dat u natuur ontwikkelt en onderhoudt op uw grond. Het is een juridisch bindend document en wordt vastgelegd in het kadaster (via een notaris). Dat is nodig als de grond wordt verkocht of vererfd.
 3. Pachtovereenkomsten voor de gronden die u gaat pachten van PZH en/of ZHL. Kijk voor een voorbeeld naar het model Pachtovereenkomst. Er wordt onder voorwaarden voor maximaal 2 x 6 jaar verpacht. Daarna heeft u de mogelijkheid tot erfpacht of het kopen van de grond.
 4. Eventueel de beschikking (toekenning) van de subsidie-aanvraag SKNL voor afwaardering.

Wanneer moet de Uitvoeringsovereenkomst getekend worden?

Als u uiterlijk 30 november 2021 de Uitvoeringsovereenkomst sluit, bent u mogelijke onteigening voor.

Stap 6. Aan de slag!

Als de Uitvoeringsovereenkomst is getekend en de SKNL-subsidie voor uitvoering is toegekend, kunt u aan de slag met het inrichten van de grond. U weet dan immers zeker wat u heeft gekregen.

Ik heb geen extra grond nodig

U wilt op uw eigen grond zelf natuur aanleggen en beheren. Wat moet u daar allemaal voor doen, en wie kan u helpen?

Hieronder vindt u de stappen tot en met het moment dat u aan de slag kunt gaan met de natuur.

Heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen met het programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard.

Stap 1. Basisnatuurplan

De eerst stap is het opstellen van een Basisnatuurplan. Dit plan gaat vooral over welke natuurdoelen u wilt behalen.

Hoe ziet zo’n Basisnatuurplan eruit?

Kijk voor een voorbeeld naar het model Basisnatuurplan. U kunt dit model als leidraad gebruiken en de teksten die over een agrarisch bedrijf gaan overslaan.

Wat moet er minimaal in zo’n plan staan?

 • Welke natuurdoelen u wilt behalen.
 • Wat er nodig is om die doelen te halen.
 • Een globale schets van de inrichting

Wie kan u helpen?

U kunt hulp van een adviseur vragen via het programmabureau Veenweiden . De kosten worden vergoed.

Wat gebeurt er met het plan?

De stuurgroep toetst of uw Basisnatuurplan voldoet (zie checklist). Daarbij wordt gekeken naar het Inrichtingsplan Veenweiden Krimpenerwaard (zie bijlage 4).

Stap 2. Natuurinrichtingsplan

Het Natuurinrichtingsplan is een uitwerking van het Basisnatuurplan.

Wat moet er minimaal in het plan staan?

Hier vindt u het format van het Natuurinrichtingsplan.

In het Natuurinrichtingsplan staat onder andere:

 • Inrichtingsmaatregelen.
 • Welk (overgangs-)beheer gaat u doen om de natuur te realiseren.
 • De tijdsplanning: wat gaat u wanneer doen.
 • Een gespecificeerde begroting. Dit is nodig om straks eventueel subsidie te kunnen krijgen voor inrichting en planvorming.

Wie kan u helpen?

Voor het Natuurinrichtingsplan kunt u een ecologisch adviseur inschakelen. Hij stelt samen met u het plan op. De kosten van de ecologisch adviseur worden vergoed via de SKNL-subsidie voor uitvoering.

Wat gebeurt er met het plan?

De stuurgroep beoordeelt het Natuurinrichtingsplan.

Wanneer moet u het plan indienen?

U kunt nog tot uiterlijk 8 mei 2021 uw Natuurinrichtingsplan indienen bij de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard (via het programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard).

Wij adviseren u om tijdig een ‘pre-toets’ te laten doen. De provincie kijkt dan of uw plan past binnen het beleid, zodat u eventueel uw plan nog kunt aanpassen.

Stap 3. Subsidies

U kunt voor twee zaken de Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) aanvragen, voor afwaardering en voor de uitvoering.

Hoe vraagt u SKNL-subsidie aan?

U vraagt SKNL aan door het invullen van een formulier. Let op: dit formulier kunt u alléén telefonisch aanvragen bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) op 088 042 42 42.

RVO toetst uw aanvraag bij de provincie Zuid-Holland.

Subsidie voor afwaardering

Uw grond verandert van functie, het wordt natuurgrond. Daarmee wordt het minder waard. Voor deze ‘afwaardering’ kunt u een eenmalige SKNL-subsidie aanvragen.

U bent overigens niet verplicht om deze SKNL voor afwaardering aan te vragen.

U kunt over de hoogte van het subsidiebedrag al een indicatie krijgen wanneer u bezig bent met uw Natuurinrichtingsplan, via de projectleider van het programmabureau.

Subsidie voor de uitvoering

U kunt een SKNL-subsidie aanvragen voor inrichting, overgangsbeheer en planvorming (bijvoorbeeld voor een ecologisch adviseur) van eigen grond. Dit is overigens niet verplicht. (Het gaat hier dus om een ander soort subsidie dan de SKNL-subsidie voor afwaardering.)

U kunt subsidie aanvragen voor kosten zoals het inrichten van uw grond voor natuurdoelen, bijvoorbeeld voor graafwerk of zaaigoed. Ook kosten voor het opstellen van uw plan (de kosten van een ecologisch adviseur bijvoorbeeld) worden gesubsidieerd. Het gaat daarbij altijd alleen om werkelijk gemaakte kosten.

U kunt deze subsidie aanvragen tijdens het opstellen van de Uitvoeringsovereenkomst, maar het mag ook op een later tijdstip.

Stap 4. Uitvoeringsovereenkomst

Met de provincie sluit u een Uitvoeringsovereenkomst. Het is een juridisch bindend document. Doel van de overeenkomst is dat er afspraken vastgelegd worden over hoe en welke natuur u gaat realiseren op uw grond.

Hoe ziet zo’n Uitvoeringsovereenkomst eruit?

Kijk voor een voorbeeld naar de model-Uitvoeringsovereenkomst. De Uitvoeringsovereenkomst wordt passend gemaakt voor uw situatie.

De overeenkomst bevat de volgende bijlagen:

 1. Natuurinrichtingsplan. Dat heeft u opgesteld in Stap 2.
 2. Kwalitatieve verplichting voor de eigen grond. Kijk voor een voorbeeld naar de model-Kwalitatieve verplichting. Deze verplichting houdt in dat u natuur ontwikkelt en onderhoudt op uw grond. Het is een juridisch bindend document en wordt vastgelegd in het kadaster (via een notaris). Dat is nodig als de grond wordt verkocht of vererfd.
 3. Eventueel de beschikking (toekenning) van de subsidie-aanvraag SKNL voor afwaardering.

Stap 5. Aan de slag

Als de Uitvoeringsovereenkomst is getekend en de SKNL-subsidie voor uitvoering is toegekend, kunt u aan de slag met het inrichten van de grond. U weet dan immers zeker wat u heeft gekregen.