Uw grond verkopen of laten onteigenen

Mocht u niet zelf natuur willen of kunnen realiseren, dan zijn er twee mogelijkheden:

Grond verkopen:

De provincie koopt in overleg met u uw grond. U wordt volledig schadeloosgesteld. De basis hiervan zijn een taxatie, een bod en de onderhandeling. Als er overeenstemming is bereikt over de verkoop, dan wordt dit schriftelijk bevestigd met een koopovereenkomst. U heeft in de periode juli – september 2018 per brief een eerste bod gekregen. Het tweede bod is per brief uitgebracht in de periode december 2018 - februari 2019. Ook wanneer de onteigeningsprocedure al loopt (zie hieronder) kunnen onderhandelingen nog doorlopen en proberen we altijd om tot overeenstemming te komen.

Onteigening:

Het kan zijn dat u met de provincie niet komt tot ‘minnelijke’ overeenstemming over verkoop, om welke reden dan ook. De gemeente heeft dan ná vaststelling van het bestemmingsplan (naar verwachting 5 maart 2019) de mogelijkheid om een onteigeningsprocedure te starten. De gemeenteraad bespreekt het onteigeningsverzoek naar verwachting op 2 april 2019.

Een paar zaken zijn goed om te weten:

 • Openbare informatie:
  De gemeenteraad krijgt de stukken voor het onteigeningsbesluit op tijd om zich voor te bereiden op de bespreking in april 2019. Die stukken zijn openbaar. Ze staan vanaf eind februari op de website van de gemeente. Daar zit ook de onteigeningslijst bij, met namen van eigenaren van grond die mogelijk onteigend wordt. Zodat de raad weet wie het (eventueel) betreft.
 • Bent u in gesprek over verkoop of over zelfrealisatie, maar staat u toch op de onteigeningslijst? Dat klopt. We kunnen u helaas pas van de onteigeningslijst halen als de afspraken met u definitief zijn. ‘Definitief’ betekent hier:
  • bij verkoop: als de verkoopakte bij de notaris is gepasseerd.
  • bij zelfrealisatie: als we met u een Uitvoeringsovereenkomst zelfrealisatie hebben gesloten.
  Een definitieve afspraak over verkoop of zelfrealisatie kan gedurende de gehele onteigeningsperiode gemaakt worden, tot het moment dat de rechter uitspraak doet over de onteigening (naar verwachting in de loop van 2021).

Als de gemeenteraad (in april 2019) akkoord gaat met het starten van de onteigeningsprocedure, volgt er eerst een administratieve procedure, en daarna een gerechtelijke procedure.

 • Administratieve procedure:
  • De gemeente dient na vaststelling in de raad de onteigeningslijst en alle stukken in bij ‘de Kroon’, in de praktijk is dat bij Rijkswaterstaat/Corporate Dienst.
  • Rijkswaterstaat stelt voor elke grondeigenaar die op de onteigeningslijst staat een Ontwerp Koninklijk Besluit op.
  • Het Ontwerp Koninklijk Besluit ligt zes weken ter inzage. U kunt dan een zienswijze (bezwaar) indienen. Rijkswaterstaat stuurt u hierover een brief. In die brief wordt ook een hoorzitting aangekondigd voor mensen die een zienswijze hebben ingediend.
  • Het Ontwerp Koninklijk Besluit staat in de Staatscourant en op de gemeentepagina van Het Kontakt.
  • De hoorzitting vindt plaats.
  • Het Koninklijk Besluit wordt daarna definitief gemaakt (waarin ook de beoordeling van zienswijzen wordt verwerkt). Rijkswaterstaat neemt ook nog een advies van de Raad van State in het Koninklijk Besluit mee. De Kroon wijst de grond ter onteigening aan of wijst het verzoek om onteigening af. Dit duurt zes maanden na de periode van terinzagelegging.
  • Als de grond ter onteigening aangewezen is, publiceert Rijkswaterstaat het Koninklijk Besluit in de Staatscourant en stuurt u hierover een brief. Het Koninklijk Besluit ligt zes weken ter inzage bij Rijkswaterstaat en de gemeente. De terinzagelegging staat ook op de gemeentepagina in Het Kontakt.
  • Al met al duurt de administratieve procedure ongeveer een jaar.
 • Gerechtelijke procedure:
  • Als de Kroon de grond ter onteigening heeft aangewezen, dan kan de gemeente vervolgens de grondeigenaar laten dagvaarden om te verschijnen bij de rechtbank.
  • De zitting vindt plaats.
  • De rechter doet uitspraak. Als de rechtbank de onteigening toewijst, stelt hij ook de hoogte van de schadeloosstelling vast. Pas als het vonnis van de rechtbank in het kadaster is ingeschreven, gaat het eigendom daadwerkelijk over.

U vindt hier meer informatie over de onteigeningsprocedure.

Terug naar informatiepagina voor grondeigenaren