Vele kieviten, grutto’s, slobeenden, zomertalingen en lepelaars hebben een nieuwe en aantrekkelijke thuisbasis gevonden in de Krimpenerwaard. In polders Berkenwoude en De Nesse, waar nieuwe natuur is aangelegd, vinden ze volop voedsel en goede broedplekken. Dat blijkt uit onderzoek dat de provincie Zuid-Holland heeft laten uitvoeren naar de effecten van de nieuwe natuur in de beide polders.

Combinatie van droog en drassig gebied

In Berkenwoude en De Nesse zijn drie jaar geleden maatregelen genomen om de diversiteit aan planten- en diersoorten te verhogen. Er zijn greppels aangelegd, de sloten zijn verbreed en de oevers van sloten zijn vlakker gemaakt. Ook is het waterpeil verhoogd. Vanaf de start in 2017 is het effect van deze maatregelen jaarlijks onderzocht. Het succes komt met name door de afwisseling van natte en droge percelen. Hierdoor leven er veel kleine dieren op en in de bodem, zoals regenwormen en insecten, en zijn er veel voedsel- en broedplekken voor vogels.

Nieuwe thuisbasis

In het onderzoek is gekeken naar het effect van de maatregelen op de vogelsoorten. Doordat het gebied aantrekkelijker is geworden, komen er meer en nieuwe vogelsoorten voor.

Zo werden er in 2019 ruim 700 kieviten, 100 slobeenden, 150 tureluren en bijna 200 grutto's geteld. De laatste twee zijn opvallend: in 2017 werden er slechts 50 tureluren en 80 grutto's geteld in Berkenwoude en De Nesse. De slobeend, tureluur en kievit komen hier ook graag broeden. Vogelsoorten die het gebied tijdens de trek tot hun tussenstop maakten zijn de zwarte ruiter, tafeleend en bontbekplevier. In het voorjaar van 2020 wordt een aantal vogels en hun kuikens met zenders uitgerust om zo na te gaan waar de kuikens worden grootgebracht en om de trektocht te kunnen volgen.

Grutto-broedparen

Er is in het onderzoek speciaal gelet op de grutto. De populatieomvang is de laatste jaren erg achteruitgegaan in de regio. Het was de vraag of de natuurmaatregelen goed zouden uitpakken voor de grutto. Dat lijkt inderdaad het geval. Grutto’s vinden hier een grote variatie aan voedsel: de afwisseling van droge en natte plekken heeft een positief effect op de aantallen en beschikbaarheid van insecten en regenwormen. Uit het onderzoek komt naar voren dat er veel grutto’s komen broeden in de kruidengraslanden. In 2019 vestigden zich laat in het broedseizoen veel nieuwe paren in het gebied die elders nesten of kuikens waren verloren.

Gevarieerd landschap in de toekomst

Het onderzoek concludeert, dat de maatregelen aan het landschap, sloten en waterhuishouding in de afgelopen drie jaar hebben geleid tot een toename van biodiversiteit. Voor de toekomst wordt geadviseerd om drassige gebieden te blijven ontwikkelen, zodat er voor meer dieren geschikt leefgebied komt. Daarnaast wordt aanbevolen om in het voorjaar en zomer gevarieerd te hooien. Dan blijven er in juni-juli meer hoge kruiden en grassen, die weer leefgebied vormen voor insecten en voldoende broedplekken bieden aan vogels.

Krimpenerwaard en Natuurnetwerk

Zuid-Holland

Berkenwoude en De Nesse maken deel uit van de 2.250 hectare nieuwe natuur in de Krimpenerwaard. Natuur in de provincie Zuid-Holland wordt met elkaar verbonden en vormt zo één Natuurnetwerk Zuid-Holland.


Het volledige rapport Effect natuurmaatregelen in Polder Berkenwoude en de Nesse; jaarrapport 2019: veranderingen in biodiversiteit vogels, insecten en regenwormen kunt u hier downloaden. Het is geschreven door Jan van der Winden van Jan van der Winden Ecology - Research & Consultancy.

Informatie over de nieuwe natuur in Berkenwoude en De Nesse (en ook in Oudeland-zuid) vindt u op de projectpagina.