De uitvoering van het programma Veenweiden Krimpenerwaard is onlangs feestelijk gestart. Bestuurders en betrokken partijen maakten een begin met de aanleg van 500 hectare natuur in De Nesse, Berkenwoudse Driehoek en Oudeland Zuid. Dit alles onder het motto ‘Veenweiden Krimpenerwaard: Wij doen het!’

“We willen laten zien dat het gebied de uitdaging heeft opgepakt”, zegt wethouder Pieter Neven. “Het is echt een programma dat door samenwerking van de grond komt. Niet alleen de overheden steken de handen uit de mouwen, maar ook de agrariërs, en heel veel gebiedspartijen als de Natuurcoöperatie, het Zuid-Hollands Landschap, het Streekfonds en recreatieorganisaties.”

Op 3 juni tekenden de drie overheden ook de Uitvoeringsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard. De overeenkomst geeft aan hoe alle partijen de opgaven voor natuur, water, landbouw en recreatie samen met gebiedspartners willen realiseren en het beheer organiseren. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord.

Maatwerk

Pieter Neven: “Kort gezegd doet iedereen waar hij of zij goed in is. Zo zijn landbouw en natuur goed met elkaar te combineren. Ze kunnen elkaar zelfs versterken. Grondeigenaren krijgen de ruimte om met elkaar en met overheden en maatschappelijke organisaties plannen te ontwikkelen voor natuur in samenhang met de bestaande veehouderij. Maar maatwerk is ook terug te zien in de organisatie van het programma Veenweiden: de regie op de uitvoering van de gezamenlijke afspraken ligt nu bij het gebied, dichter bij de praktijk. De gemeente en het hoogheemraadschap zijn hiervoor samen verantwoordelijk en werken daarbij nadrukkelijk samen met de grondeigenaren, agrarisch ondernemers en met de Adviesraad Natuur en Landbouw (ANL), waarin betrokken maatschappelijke partijen zitting hebben. De provincie zorgt voor ondersteuning in subsidies en expertise.”

Start uitvoering: eerste schep drie natuurgebieden

De uitvoering van het programma Veenweiden begint met de aanleg van ruim 500 hectare natuur in de gebieden De Nesse, de Berkenwoudse Driehoek en het zuidelijk deel van Oudeland. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is hiervoor verantwoordelijk en voert natuur- en watermaatregelen gelijktijdig uit. Een unieke kans, die het hoogheemraadschap heeft opgepakt om gericht kennis en kunde in te zetten voor het gebied. Op 3 juni is de eerste schep gezet. "Met de inrichting van de drie natuurgebieden voeren we het eerste deel van de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard uit. We verbeteren de waterkwaliteit, gaan bodemdaling tegen en dragen zo bij aan het behoud en het verder ontwikkelen van ons mooie veenweidegebied, zodat mensen hier in de toekomst ook fijn kunnen wonen, werken en recreëren”, aldus hoogheemraad Dorenda Gerts.