12 juli 2017 - De Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard gaat méér doen om de aanleg van 2250 hectare natuur in de streek op tijd voor elkaar te krijgen.

De Stuurgroep wil de afspraak nakomen dat alle nieuwe natuur vóór 2021 aangelegd moet zijn, en volgens de vastgelegde natuurdoelen. Daarom vraagt de Stuurgroep, waarin de gemeente en het hoogheemraadschap zitten, om aanpassing van de regels en om extra geld. Zo kan het proces versneld worden en krijgen agrariërs sneller duidelijkheid. De politieke organen van provincie, gemeente en hoogheemraadschap moeten nog besluiten over het complete pakket aan maatregelen. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 28 juni al een motie aangenomen waarin zij extra geld willen vrijmaken voor deze ontwikkeling.

Helpen

Pieter Neven, voorzitter van de Stuurgroep, ziet de wijziging als positief. “We krijgen nu de mogelijkheid om agrariërs te helpen die we eerst niet konden helpen. We willen graag dat agrariërs zélf aan de slag gaan met natuur. Dat natuurbeheer onderdeel wordt van hun bedrijfsvoering. Maar natuurgrond is minder waard dan agrarische grond. Tot nu toe konden we niet alle boeren binnen de 2250 hectare financieel compenseren voor dat waardeverschil. Dat lossen we nu op. Met het geld dat ze voor afwaardering krijgen, kunnen agrariërs investeren in hun natuurbedrijf. Daarom denken we dat méér boeren aan natuur willen gaan doen.” De grond van agrariërs die niet mee willen doen aan de natuurplannen, zal worden aangekocht.

Volledig schadeloos

Om deze nieuwe aanpak mogelijk te maken, zijn twee dingen nodig: geld en aanpassing van de regels. Hoeveel geld er nodig is, hangt af van het aantal agrariërs dat meedoet. Maximaal gaat het om 22 miljoen euro. Aanpassing van de regels betekent dat de mogelijkheid wordt geschapen om te onteigenen. Neven: “Wij willen boeren graag een ‘volledige schadeloosstelling’ betalen als we grond aankopen. Dat kan alleen als we de mogelijkheid hebben tot onteigening. Daarom willen we dat nu zo regelen.”

Na de zomer

De Stuurgroep vraagt in een brief aan de provincie, de gemeente en het hoogheemraadschap om deze nieuwe aanpak mogelijk te maken. Zaken als het bestemmingsplan en het waterpeil moeten daarvoor aangepast worden. Na de zomer zullen de verschillende besturen hierover beslissen.