24 maart 2020 - Van 25 maart tot en met 6 mei 2020 ligt het ontwerp Koninklijk Besluit ter inzage dat gronden aanwijst ter onteigening, ten behoeve van de natuurplannen in de Krimpenerwaard. Belanghebbenden kunnen hiertegen een bezwaar ('zienswijze’) indienen.

In de Krimpenerwaard wordt 2.250 hectare nieuwe natuur aangelegd. Zo’n 450 hectare daarvan is nog in particulier bezit. Grondeigenaren staan voor de keus: zélf natuur aanleggen en beheren (‘zelfrealisatie’) of de grond verkopen. Als beide opties niet lukken (en alleen dan) zal worden onteigend. De onteigeningsprocedure, die nu loopt, wordt stopgezet zodra een van de twee opties definitief wordt.

Stukken inzien

Onderdeel van de onteigeningsprocedure is een Koninklijk Besluit tot onteigening. Het ontwerp daarvan ligt nu ter inzage, tot en met 6 mei 2020. Wie de stukken wil inzien, wordt verzocht dat digitaal te doen, vanwege het coronavirus. Mocht iemand het toch op papier willen inzien, dan kan dat na afspraak met de gemeente Krimpenerwaard. Ook zijn de stukken op te vragen bij Rijkswaterstaat.

Bezwaar en hoorzitting

Wie bezwaar maakt tegen de onteigening, kan dat mondeling of schriftelijk doen bij Rijkswaterstaat, door het indienen van een zienswijze. De indiener kan vragen om gehoord te worden. Er is een hoorzitting gepland op 26 mei 2020 in Ouderkerk, maar met alle aanpassingen vanwege het coronavirus is het verstandig om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden.

Alle informatie

Het ontwerp Koninklijk Besluit en alle onderliggende stukken; alle informatie over de terinzagelegging, over het indienen van een zienswijze en over de hoorzitting vindt u op Overheid.nl.