Het programma Veenweiden Krimpenerwaard heeft tot doel om het waardevolle agrarische cultuurlandschap en de daarbij behorende natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen. Uitgangspunt is: natuur, koeien én beleving. De provincie, gemeente en hoogheemraadschap en agrarische partijen en natuur- en recreatieorganisaties zetten zich daarvoor in en werken daarin samen.

In de Krimpenerwaard komt 2.250 hectare nieuwe natuur. Tegelijkertijd moet de waterkwaliteit voldoen aan Europese richtlijnen en kijkt het hoogheemraadschap waar in het werk ook de bodemdaling aangepakt kan worden. En bij deze ontwikkeling willen alle partijen kansen benutten die er liggen voor het agrarisch bedrijf en de recreatie.

Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Kortgezegd doet iedereen waar hij of zij goed in is.
Zo zijn landbouw en natuur goed met elkaar te combineren. Ze kunnen elkaar zelfs versterken. Grondeigenaren krijgen de ruimte om plannen te ontwikkelen voor natuur in samenhang met de bestaande veehouderij.
Maatwerk is ook terug te zien in de organisatie van het programma Veenweiden: de regie op de uitvoering van de gezamenlijke afspraken ligt bij het gebied, dicht bij de praktijk. De gemeente en het hoogheemraadschap zijn hiervoor samen verantwoordelijk en werken daarbij nadrukkelijk samen met de grondeigenaren, agrarisch ondernemers en met de Adviesraad Natuur en Landbouw (ANL), waarin betrokken maatschappelijke partijen zitting hebben. De provincie zorgt voor ondersteuning in subsidies en expertise.

Voor de versterking van de landbouw en het benutten van recreatie-kansen is weer ander maatwerk toepasselijk. Daar wordt op grotere schaal samengewerkt met het gebied tussen Gouda en Nieuwkoop (Gouwe Wiericke).