Op 16, 23 en 26 april kunnen inwoners van de Krimpenerwaard kaarten bekijken waarop te zien is welk type natuur waar komt, hoe het bestemmingsplan eruit komt te zien en wat er met het waterpeil gaat gebeuren. De gemeente en het waterschap willen gebruik maken van de kennis van het gebied bij inwoners, zodat ze dit kunnen meenemen in de plannen.

Om natuur te kunnen realiseren, moet er een aantal plannen worden opgesteld of aangepast. Het gaat in deze fase om het voorontwerp bestemmingsplan, een concept inrichtingsplan (welk type natuur komt op welke percelen) en concept peilbesluitkaarten.

Op drie avonden kunt u deze plannen zien:

  • 16 april: Middelblok, Kattendijksblok, De Nesse, Berkenwoudse Driehoek en Achterbroek. (17 – 21 uur, in Dorpshuis Gouderak)
  • 23 april: Oudeland en Den Hoek (17 – 21 uur, in gemeentehuis Lekkerkerk)
  • 26 april: Bilwijk, Veerstalblok, Kadijk West (17 – 21 uur, in Het Witte Hof, Haastrecht).

Medewerkers van de gemeente Krimpenerwaard, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het programmabureau Veenweiden zijn aanwezig om de kaarten toe te lichten en uw reactie te horen.

De plannen staan ook op de website van de gemeente Krimpenerwaard. U kunt eventueel een inspraakreactie indienen tot 22 mei 2018. Vanaf eind augustus start de formele inspraakprocedure over de plannen bij de gemeente en het hoogheemraadschap.

Weidevogels

De plannen houden in grote lijnen in, dat er een zone komt door de Krimpenerwaard waar natuur en natuurinclusieve landbouw een plek krijgen. De natuurzone loopt vanaf de Lek via het Loetbos langs de noordrand naar Haastrecht. Het nieuwe natuurgebied wordt vooral geschikt gemaakt voor weidevogels, maar ook voor andere dieren en planten die van oudsher thuishoren in het veenweidegebied.De zone maakt onderdeel uit van een aaneengesloten natuurzone door heel Nederland, het Natuurnetwerk Nederland. In de Krimpenerwaard wordt hiermee ook de bodemdaling geremd, doordat bepaalde stukken grond natter blijven. Eind 2021 moet de natuurzone zijn aangelegd.

Agrariërs in de natuurzone

Agrariërs die in de nieuwe natuurzone hun boerderij hebben, kunnen op deze plek zélf aan de slag met natuur. Natuurbeheer wordt zo onderdeel van hun bedrijfsvoering. De grond van agrariërs die niet mee willen doen aan de natuurplannen, zal worden aangekocht. Een aantal agrariërs heeft inmiddels aangegeven een economische kans te zien in natuurbeheer, bijvoorbeeld vanwege de lagere kosten voor ruwvoer voor jongvee in de nattere gebieden.

Ook landbouw en recreatie

Natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard gaat samen met versterking van de landbouw en recreatie. Er wordt gewerkt aan innovaties in de landbouw, samen met het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. Zo startte in 2017 een pilot voor cranberries en lisdodden. Ook zijn de afgelopen jaren nieuwe wandel- en fietspaden en kanoroutes aangelegd.