Grondeigenaren met grond binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland in de Krimpenerwaard krijgen in juli of begin augustus een brief van de gemeente Krimpenerwaard. In de brief staat een financieel aanbod voor hun grond. Ook grondeigenaren die zélf natuur willen realiseren krijgen zo’n brief.

Voorkeur voor zelfrealisatie

De stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard (bestaande uit gemeente en waterschap), die de natuurontwikkeling aanstuurt, geeft er de voorkeur aan dat grondeigenaren natuur zelf realiseren. Zij krijgen dan ook hulp aangeboden om deze plannen te maken. De stuurgroep hoopt dat veel grondeigenaren kiezen voor zelfrealisatie. De gesprekken hierover lopen de komende maanden gewoon door.

Twee trajecten naast elkaar

Echter, om op tijd grond te kunnen inrichten als natuur, wordt nu ook het traject gestart om grond aan te kopen. Alleen als grondeigenaren niet zelf natuur willen gaan realiseren, of als er onverhoopt geen overeenstemming wordt bereikt over zelfrealisatie, wordt hun grond ook echt aangekocht, op vrijwillige basis of eventueel via onteigening.

De twee trajecten (gesprekken over zelfrealisatie en aanbod voor aankoop van de grond) lopen vanaf nu naast elkaar. Dat komt omdat op dit moment nog niet zeker is of het lukt om met grondeigenaren een overeenkomst te sluiten over zelfrealisatie. De circa 85 grondeigenaren (agrariërs en particulieren) zijn in februari al geïnformeerd over deze twee trajecten.

4 weken om te reageren

Zoals gezegd, staat er in de brief die deze week wordt verstuurd een financieel aanbod voor de grond. Dit aanbod is gebaseerd op de taxatie van de grond, die de afgelopen maanden plaatsvond.

De grondeigenaren krijgen vier weken de tijd om te reageren op het bod. Als in december 2018 het nieuwe bestemmingsplan door de gemeente wordt goedgekeurd, wordt het ook mogelijk om grond te onteigenen. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 29 augustus ter inzage. Twee weken eerder (15 augustus) ligt ook het concept-peilbesluit van het waterschap ter inzage.