17 april 2019 – Het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard ligt ter inzage van 17 april tot en met 28 mei 2019.

Het bestemmingsplan is op 5 maart 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Op een aantal punten is het gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan.

Vanaf woensdag 17 april 2019 liggen het bestemmingsplan, de daarop betrekking hebbende stukken en de vastgestelde planMER ter inzage bij het Klantcontactcentrum van het gemeentekantoor, Dorpsplein 8 in Stolwijk.

Stukken inzien

U kunt de stukken hier digitaal inzien. Om de stukken op papier in te kunnen zien, kunt u via het Klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar (mevrouw M. de Graaf) of haar vervanger (de heer W. den Hartigh).

In beroep gaan

U kunt tot en met 28 mei 2019 beroep instellen tegen het bestemmingsplan als u belanghebbende bent en

  • een zienswijze hebt ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en de planMER;
  • aan kunt tonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerp-bestemmingsplan en de planMER;
  • bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroepschrift dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tijdens de beroepstermijn kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag, die volgt op die na de afloop van de beroepstermijn, tenzij een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treden het besluit en het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U kunt bij de griffie van de Raad van State hiernaar informeren.