12 oktober 2017 - De provincie Zuid-Holland doet een extra investering van € 24,4 miljoen voor de realisatie van het Natuurnetwerk Krimpenerwaard. De aangepaste realisatiestrategie van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard kan daarmee uitgevoerd worden.

Gedeputeerde Han Weber: “Het is een stevig bedrag, maar met de nieuwe strategie hebben we helderheid naar de agrariërs en zorgen we voor een belangrijke versnelling van de uitvoering en daarmee van onze natuur- en weidevogeldoelen.”


Zelfrealisatie

Agrariërs die via zelfrealisatie willen bijdragen aan de natuur-, water- en bodemdalingdoelstellingen, kunnen een subsidie aanvragen via de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL). Zo kunnen zij makkelijker hun bedrijf omvormen naar een natuurinclusief bedrijf. Hiermee wordt ook de realisatie van weidevogeldoelstellingen versneld.

Met de betrokkenen die niet kiezen voor zelfrealisatie kunnen nu afspraken gemaakt worden om uitgekocht te worden tegen een volledige schadeloosstelling. Deze aangekochte gronden komen vervolgens weer beschikbaar voor een natuurinclusief bedrijf.


Voorwaarden

De provincie stelt wel enige voorwaarden. Zo moet de gemeente Krimpenerwaard een bestemmingsplan maken dat de realisatie van natuur- en waterdoelen planologisch mogelijk maakt. Het Hoogheemraadschap moet een peilbesluit nemen dat realisatie van het natuurnetwerk waterstaatkundig mogelijk maakt. Volgens de planning moet de nieuwe natuur in 2021 gerealiseerd zijn.